REGULAMIN SIŁOWNI

Poznaj zasady obowiązujące w obiekcie i na przyległym terenie

REGULAMIN SIŁOWNI

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu i przestrzeganie zasad w nim opisanych.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zajęciach może nieść za sobą negatywne skutki zdrowotne.
 2. Korzystanie z siłowni jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do Akademii. Uczestnik, który przystępuje do ćwiczeń deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
 3. Siłownia czynna jest w godzinach otwarcia Akademii Tenisowej tj. 07:00-22:00.
 4. Godziny otwarcia siłowni uzależnione są od rezerwacji i zajęć prowadzonych przez Instruktorów.
 5. Godziny otwarcia siłowni uzależnione są od rezerwacji i zajęć prowadzonych przez Instruktorów.
 6. Administrator siłowni zapewnia obsługę, dba o stan techniczny urządzeń oraz pobiera opłatę za korzystanie z siłowni.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający, powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystał, a w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi lub osobie z personelu Akademii.
 2. Osoby korzystające z siłowni obowiązuje strój sportowy oraz czyste obuwie sportowe (zmiennie). Zaleca się przynoszenie ze sobą czystego ręcznika.
 3. Osoby w zabrudzonym obuwiu nie będą wpuszczane na siłownię.
 4. Osoby przebywające na siłowni zobowiązane są przestrzegania zasad higieny.
 5. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do ćwiczeń na siłowni Klient jest obowiązany do konsultacji z trenerem i powiadomienia o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych. Kobiety ciężarne uprawnione są do ćwiczeń tylko po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do ćwiczeń na siłowni bądź udziału w określonego rodzaju zajęciach grupowych, wystawionego przez lekarza, pod którego stałą opieką się znajdują.
 6. W przypadku awarii energii elektrycznej, awarii technicznej lub innych ważnych powodów niezależnych od Klientów i Akademii, istnieje możliwość skorzystania z siłowni w innym uzgodnionym terminie lub przedłużenie terminu pobytu w siłowni o ilość czasu który nie został wykorzystany w ramach wykupionego biletu jednorazowego lub Karnetu.
 7. Personel Akademii ma prawo zdecydować o nie dopuszczeniu do ćwiczeń dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uzna, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych użytkowników.
 8. Jeśli personel Akademii zadecyduje o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą uiścił, a której nie wykorzystał w ramach oferowanej usługi.
 9. Personel może podjąć taką decyzję w dowolnym momencie powołując się na powyższe lub pozostałe zapisy w regulaminie.
 10. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz sprzęt służący do ćwiczeń zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupienia nowego sprzętu jeżeli naprawa nie będzie możliwa.
 11. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania, uruchamiania wszelkich urządzeń elektrycznych.
 12. W razie potrzeby należy zwrócić się do personelu Akademii.
 13. W czasie treningu należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania sprzętu.
 14. Na siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. zanieczyszczania obiektu,
  2. używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne,
  3. niszczenie wyposażenia sali oraz sprzętów służących do ćwiczeń.

§ 3. ZAJĘCIA

 1. Z siłowni może korzystać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie ukończyła 18 lat musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego lub być pod jego opieką.
 2. Korzystający z zajęć fitness oświadczają, że nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Administrator obiektu nie jest zobowiązany do weryfikowania tego faktu i działa na podstawie oświadczenia korzystającego z zajęć.
 3. Korzystający z zajęć fitness oświadczają, że nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Administrator obiektu nie jest zobowiązany do weryfikowania tego faktu i działa na podstawie oświadczenia korzystającego z zajęć.
 4. Każdorazowo korzystający z siłowni zobowiązują się do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 5. Akademia Tenisa informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.
 6. Ćwiczący zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Ćwiczenia wymagające asekuracji nie mogą być bez niej wykonywane.
 8. Po zakończeniu ćwiczenia należy odłożyć sprzęt oraz obciążenia do sztang na swoje miejsce.
 9. Po zakończeniu ćwiczenia należy odłożyć sprzęt oraz obciążenia do sztang na swoje miejsce.
 10. W przypadku niepewności co do możliwości korzystania z siłowni, klient powinien skonsultować to z lekarzem specjalistą.
 11. Po zakończeniu ćwiczenia należy odłożyć sprzęt oraz obciążenia do sztang na swoje miejsce.
 12. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zajęciach może nieść za sobą negatywne skutki zdrowotne.
 13. Personel Akademii nie ma obowiązku kontroli stanu zdrowia osób korzystających z zajęć fitness, opiera się on na deklaracji i oświadczeniu korzystających z zajęć.

§ 4. OPŁATY

 1. Płatności dokonywane mogą być gotówką, kartą kredytowa lub wpłatą na wskazany przez Menedżera nr rachunku bankowego.
 2. Wstęp na siłownię mają osoby, które wykupiły karnet bądź wniosły opłatę jednorazową. 3. Każdy karnet ma określony termin ważności. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karnetu ani do zwrotu pieniędzy. Jest to dokument imienny i nie można go odstąpić innym osobom.
 3. Wszystkie opłaty pobierane są z góry.
 4. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 5. Gwarancja stałej ceny obowiązuje przy zachowaniu ciągłości, czyli odnawianiu karnetu co 30 dni( dotyczy to również Klientów którzy zakupili karnety w cenach promocyjnych, do czasu zakończenia obowiązywania promocji).
 6. Przy każdorazowym zakupie karnetu lub jednorazowego wejścia wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Ogólnego Akademii Tenisa
 2. Akademia ma prawo do zamykania siłowni w uzasadnionych przypadkach (remont, prace konserwatorskie, sprzątanie).
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2018 roku.
 4. Niniejszy Regulamin podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, kopiowania, dalszego udostępniania, dystrybucji, modyfikowania Regulaminu przez inne podmioty.