REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH

Poznaj zasady obowiązujące w obiekcie i na przyległym terenie

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu i przestrzeganie zasad w nim opisanych.

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz postępowania na ich terenie.
 2. Korzystanie z kortów jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do Akademii. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
 3. Korty tenisowe czynne są godzinach otwarcia Akademii Tenisowej tj. 07:00- 22:00.
 4. Godziny otwarcia kortów uzależnione są od rezerwacji i zajęć prowadzonych przez Akademię Tenisa.
 5. Administrator kortów tenisowych zapewnia obsługę kortów tenisowych a w szczególności dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń kortów tenisowych oraz pobiera opłatę za korzystanie z kortów tenisowych.

§ 2. REZERWACJE I ZASADY KORZYTANIA Z KORTÓW

  1. Rezerwacji kortów można dokonywać codziennie w godzinach otwarcia Akademii Tenisowej osobiście lub telefonicznie pod nr 18-307-00-22

 1. Rezerwacja kortów dokonywana jest w trybie rezerwacji jednorazowej lub stałej.
 2. Akademia zastrzega, że uczestnik wykupuje rezerwację terminu na dany kort. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa w grze na wybrany dzień. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a grupy są niewielkie i kameralne. Co za tym idzie, Akademia nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, co oznacza, że rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na nową, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia rezerwacji stałej jest ona traktowana jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (kolejne tygodnie). Po przekroczeniu terminu (daty) rezerwacja i możliwość jej wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia. Niewykorzystana rezerwacja jest terminowa i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
 3. W przypadku opadów deszczu dopuszcza się możliwość dokończenia gry na korcie wewnętrznym jeżeli jest on aktualnie dostępny, po uiszczeniu różnicy między cenami oraz posiadaniu czystego zmiennego obuwia.
 4. Zastrzega się jednak że pierwszeństwo wejścia na kort tenisowy wewnętrzny osób posiadających rezerwację stałą lub szkółek.
 5. W przypadku awarii energii elektrycznej, awarii technicznej lub innych ważnych powodów niezależnych od Klientów i Akademii, istnieje możliwość zrealizowania zajęć w innym uzgodnionym terminie lub przedłużenie terminu zajęć o ilość czasu który nie został wykorzystany w ramach wykupionego biletu jednorazowego lub Karnetu.
 6. Dopuszcza się możliwość zmiany dnia i godziny rezerwacji stałej po uzgodnieniu z personelem Akademii.
 7. Każda rezerwacja dotyczy ściśle określonego kortu.
 8. Dopuszcza się odwołanie rezerwacji jednorazowej na jeden dzień przed planowaną grą najpóźniej do godz. 20:00.
 9. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z Klientem.
 10. Nieodwołana rezerwacja nie może być wykorzystana w innym terminie ze względu na ograniczoną ilość miejsc i ścisły harmonogram zajęć.
 11. Korzystanie z kortów tenisowych krytych możliwe jest w okresie od lipca do sierpnia.
 12. Korzystanie z kortów tenisowych otwartych odbywa się w taryfach godzinowych:
  1. Taryfa Nr 1 obowiązuje od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00,
  2. Taryfa Nr 2 obowiązuje od poniedziałku do piątku od godziny 15:00 do godziny 22:00.
 13. Czas gry na kortach obejmuje 55 minut, co będzie sygnalizował sygnał dźwiękowy.
 14. Kolejne 5 minut z każdej godziny przeznaczony jest na przygotowanie kortu dla kolejnych Klientów.
 15. Celem nie przeszkadzania innym osobom grającym, kolejny Klient ma prawo wejścia na kort nie wcześniej niż 5 minut przed godziną rozpoczęcia gry, a aktualnie grający zobowiązany jest w tym czasie zakończyć grę oraz przygotować kort dla kolejnych osób poprzez dokładne wyszczotkowanie kortu.
 16. Każdy Klient dokonujący zmian na korcie zobowiązany jest po skończonej grze przywrócić wygląd kortu do stanu poprzedniego.
 17. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na kort, jeśli wcześniej nie opłacił usługi.
 18. Personel Akademii ma prawo zdecydować o nie dopuszczeniu do gry dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uzna, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych osób.
 19. Jeśli personel Akademii zadecyduje o nie dopuszczeniu danej osoby do gry, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą uiścił, a której nie wykorzystał w ramach oferowanej usługi.
 20. Personel może podjąć taką decyzję w dowolnym momencie powołując się na powyższe lub pozostałe zapisy w regulaminie.
 21. Klienci zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa podczas gry ze względu na elementy wyposażenia, ogrodzenia, słupów oświetleniowych znajdujących się na terenie kortów.
 22. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz wypożyczony sprzęt (rakiety tenisowe, piłki, maszyny tenisowe) zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupienia nowego sprzętu jeżeli naprawa nie będzie możliwa.
 23. Na terenie kortów tenisowych obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania, uruchamiania wszelkich urządzeń elektrycznych. W przypadku potrzeby włączania świateł należy zwrócić się do personelu Akademii.
 24. Na terenie kortów tenisowych obowiązuje strój sportowy a w szczególności obuwie o rzeźbie podeszwy przystosowanej do kortu tenisowego.
 25. Klienci w zabrudzonym obuwiu nie będą wpuszczani na teren kortów tenisowych.
 26. Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. spożywania posiłków z wyłączeniem przekąsek regeneracyjnych
  2. zanieczyszczania kortów
  3. jazdy rowerem po kortach
  4. wprowadzania zwierząt
  5. używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne
  6. niszczenie nawierzchni kortów

§ 3. ZAJĘCIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

 1. Akademia Tenisa Chełmiec organizuje zajęcia z nauki gry w tenisa dla dzieci oraz dorosłych.
 2. Z zajęć nauki gry w tenisa mogą korzystać dzieci do lat 18 za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. W trakcie trwania treningu rodzice dzieci nie mogą przebywać na kortach.
 4. Korzystający z kortów oświadczają, że nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Administrator obiektu nie jest zobowiązany do weryfikowania tego faktu i działa na podstawie oświadczenia korzystającego z zajęć.
 5. Akademia Tenisa informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.
 6. Każdorazowo uczestnicy zajęć zobowiązują się do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 7. W przypadku niepewności co do możliwości korzystania z zajęć fitness, klient powinien skonsultować to z lekarzem specjalistą.
 8. Zajęcia grupowe odbywają się w terminach szczegółowo określonych w Planie Zajęć Grupowych. Osoby korzystające z zajęć grupowych powinny zachować punktualność. Spóźnienie się na zajęcia, zwłaszcza takie, które uniemożliwiałoby wykonanie właściwej rozgrzewki może stanowić podstawę do odmowy dopuszczania do udziału w danych zajęciach przez Instruktora.
 9. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zajęciach może nieść za sobą negatywne skutki zdrowotne.

§ 4. OPŁATY ZA KORT TENISOWY

 1. Płatności dokonywane mogą być gotówką, kartą kredytowa lub wpłatą na wskazany przez Menedżera nr rachunku bankowego.
 2. Wstęp na korty tenisowe maja osoby, które wykupiły karnet lub dokonały opłaty jednorazowej.
 3. Każdy karnet ma określony termin ważności. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karnetu ani do zwrotu pieniędzy. Jest to dokument imienny i nie można go odstąpić innym osobom.
 4. Wszystkie opłaty pobierane są z góry.
 5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Akademii Tenisa.
 2. Akademia ma prawo do zamykania kortów w uzasadnionych przypadkach (remont, prace konserwatorskie, sprzątanie).
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2018 roku.
 4. Niniejszy Regulamin podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, kopiowania, dalszego udostępniania, dystrybucji, modyfikowania Regulaminu przez inne podmioty.