18 307 00 22 info@jstenis.pl ul. Łączna 6a Pon-Pt: 7:00-22:00, Sb-Nd: 8:00-20:00

REGULAMIN OGÓLNY OBIEKTU

Zasady obowiązujące w naszej Akademii

Poznaj zasady obowiązujące w obiekcie i na przyległym terenie

REGULAMIN OGÓLNY

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu i przestrzeganie zasad w nim opisanych.

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. DEFINICJE.

 1. Akademia Tenisa Chełmiec, Janusz Stanek jest obiektem stanowiącym własność Janusza Stanek administrowanym przez Jarosława Pasoń.
 2. Obiekt jest czynny w godzinach od 07:00 do 22:00.
 3. O zmianach w godzinach otwarcia informujemy na stronie internetowej www.jstenis.pl
 4. Szczegółowa aktualna oferta usług świadczonych przez Akademię dostępna jest pod adresem www.jstenis.pl oraz w kasie Akademii.
 5. Menedżer w osobie Jarosława Pasoń w kontaktach z personelem oraz Klientami reprezentuje Właściciela.
 6. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki klientów Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego „Akademia Tenisa Chełmiec”.
 7. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
  1. Akademii – rozumie się przez to Akademię Tenisa Chełmiec, Janusz Stanek, ul. Łączna 6 a, 33–395 Chełmiec.
  2. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną w tym grupy zorganizowane. Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych lub niepełnoletnia za zgodą rodzica lub innego opiekuna prawnego.
  3. opłacie za karnet – opłata za dokument uprawniający do wielokrotnego skorzystania z poszczególnych usług Akademii z zapłatą z góry.
  4. opłacie za karnet miesięczny – opłata za dokument uprawniający do wielokrotnego skorzystania z poszczególnych usług Akademii wydawany w trybie miesięcznym z zapłatą z góry za dany miesiąc.
  5. opłacie za jednorazowe wejście – jednorazowa opłata za wybraną usługę Akademii.
  6. personelu Akademii – rozumie się przez to Menedżera Akademii, Instruktorów, Trenerów oraz pozostałych pracowników Akademii.
  7. dziecku – osoba która nie ukończyła lat 13.
  8. stronie Internetowej – rozumie się przez to stronę internetowa dostępną pod adresem www.jstenis.pl
  9. innych regulaminach – rozumie się przez to pozostałe regulaminy obowiązujące na terenie Akademii tj. regulamin komory wysokich temperatur, regulamin siłowni, regulamin klubu fitness, regulamin kortów tenisowych.
 8. Teren Akademii jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Akademii znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Akademii. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu placówki, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy obiektu i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy przez personel.
 9. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki musi posiadać ważny karnet na zajęcia lub opłaconą rezerwację. W przypadku nieposiadania karnetu lub rezerwacji jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym. Wyjątek stanowią opiekunowie dzieci w czasie ich treningu oraz osoby, którym przysługuje wstęp wolny (patrz §3. pkt. 4.)
 10. Osoby korzystające z usług Akademii oświadczają, iż zapoznały się z regulaminem obiektu.
 11. Akademia składa się ze strefy saun, klubu fitness, siłowni, kortów tenisowych wewnętrznych i zewnętrznych, siłowni oraz parkingów.
 12. Korzystanie z usług Akademii możliwe jest wyłącznie po zakupieniu biletu wstępu, chyba że niniejszy Regulamin lub inne Regulaminy stanowią inaczej.
 13. Wejście i wyjście na teren Akademii, w szczególności na teren kortów tenisowych, strefy saun, siłowni, sali fitness odbywa się wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
 14. Na drodze wewnętrznej oraz parkingu Akademii obowiązują przepisy zgodne z kodeksem o ruchu drogowym.

§ 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKADEMII

 1. Uczęszczanie na zajęcia, korzystanie z jakichkolwiek stref, atrakcji lub urządzeń w Akademii jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do Akademii. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
 2. Wszystkie urządzenia udostępniane Klientom posiadają wymagane atesty i zapewniają bezpiecznie korzystanie, zgodnie ze stosownymi instrukcjami i ich przeznaczeniem.
 3. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu Klient powinien natychmiast powstrzymać się od używania uszkodzonych urządzeń.
 4. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć, Klient powinien natychmiast zaprzestania wykonywania ćwiczeń.
 5. Na terenie Akademii obowiązują następujące zakazy:
  1. palenia papierosów oraz e-papierosów,
  2. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
  3. wnoszenia i używania środków psychotropowych lub innych środków odurzających,
  4. wnoszenia i spożywania żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
  5. wnoszenia i używania ostrych narzędzi lub innych przedmiotów kwalifikujących się jako narzędzia niebezpieczne,
  6. wstępu osób których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków odurzających oraz zachowujących się w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub agresywnych,
  7. wprowadzania i przebywania zwierząt, poza psami asystującymi,
  8. przebywania i przemieszczania się w miejscach gdzie istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie Akademii.
 6. Teren Akademii zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny jest monitorowany w sposób ciągły celem zapewnienia bezpieczeństwa Klientom i personelowi Akademii. Monitorowanie nie obejmuje miejsc w których naruszałoby to dobra osobiste Klientów i personelu.
 7. Klienci przebywający w Akademii wyrażają zgodę na monitorowanie własnego w nim pobytu w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony ich dobrego imienia oraz mienia.
 8. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów przez Klientów dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych w zakresie w jakim nie narusza to dóbr osobistych innych osób.
 9. Na terenie Akademii obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Menedżera lub Właściciela obiektu.
 10. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości co do okoliczności przebywania na terenie Akademii, Klient zobowiązany jest zwrócić się o pomoc do Menedżera lub pozostałego personelu Akademii.
 11. Osoby do lat 18 mogą przebywać na terenie Akademii wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Personel Akademii w przypadku wątpliwości co do wieku dziecka ma prawo sprawdzenia legitymacji szkolnej. Jeżeli dziecko nie będzie w stanie udowodnić swojego wieku personel Akademii może nie zgodzić się mi.in. na przeprowadzenie transakcji zakupu biletu wstępu.
 12. Opłaty za korzystanie z usług Akademii w tym. zniżki uczniowskie, studenckie oraz seniorskie będą obowiązywać tylko na Karnety na siłownie oraz zajęcia fitness za okazaniem dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek danej osoby.
 13. Klienci korzystający z Akademii zobowiązani są do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren Akademii w wyznaczonych do tego celu szafkach w celu zachowania bezpieczeństwa i zabezpieczenia cennych przedmiotów.
 14. Okrycia wierzchnie powinny być zostawiane w szatni.
 15. Na terenie Akademii obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania dobrych obyczajów i powszechnie uznanych norm społecznych a w szczególności zakaz przebywania w szatni bez bielizny.
 16. Zabrania się korzystania z atrakcji sportowych Akademii osoby u których występują choroby zakaźne, choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany oraz ślady po iniekcjach dożylnych.
 17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wygląd skóry Klienta lub ogólny stan zdrowia budzi poważne wątpliwości, personel lub Menedżer Akademii są upoważnieni do żądania od klienta orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do korzystania z atrakcji sportowych oraz stwierdzającego, że dana choroba, w tym skórna nie jest zakaźna – pod rygorem odmówienia wstępu na teren Akademii lub wyproszenia z terenu Akademii.
 18. Klienci znajdujący się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczucia, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z atrakcji i urządzeń na terenie Akademii adekwatnych do ich stanu zdrowia i ze szczególna ostrożnością, po konsultacji z odpowiednim lekarzem – specjalistą i zdają sobie sprawę z ewentualnych negatywnych skutków uchybienia tej powinności.
 19. Zaleca się powstrzymywanie się od wszelkich atrakcji sportowych przez okres 2 godzin od spożyciu posiłku.
 20. Klient dochowuje wszelkich starań, żeby odpowiednio zabezpieczyć swoje rzeczy osobiste bądź akcesoria sportowe przed ewentualną utratą lub zniszczeniem. Służą do tego specjalne szafki zamykane na klucz, które udostępnia Akademia.
 21. Akademia dochowuje wszelkich starań, żeby zapewnić sprzyjające warunki korzystania z usług, jednocześnie informując, że Klient powinien uwzględnić warunki atmosferyczne podczas rezerwacji na świeżym powietrzu. Klient podejmując rezerwację mimo niesprzyjających warunków pogodowych deklaruje tym samym, że zdaje sobie sprawę z ryzyka, mimo to rezerwuje dany termin i deklaruje się go opłacić bez względu na warunki końcowe. Akademia świadczy tym samym usługę rezerwacji terminu i w pełni wywiązuje się z tego obowiązku.
 22. W przypadku grup zorganizowanych, grupa ta jest pod opieką “opiekuna” lub “organizatora”, który deklaruje wziąć pełną odpowiedzialność za zachowanie grupy.
 23. Wszystkie nieprawidłowości, wypadki, nieszczęśliwe zdarzenia należy bezzwłocznie zgłaszać Właścicielowi, Menedżerowi lub pozostałemu personelowi Akademii.
 24. W przypadku gdy do zdarzenia doszło z udziałem osoby trzeciej (sprawcy) osoba poszkodowana ma również obowiązek wskazać Właścicielowi, Menedżerowi lub pozostałemu personelowi sprawcę i jego tożsamość. Jeżeli sprawca odmawia poszkodowanemu podania swoich danych osobowych, poszkodowany ma obowiązek zwrócić się o pomoc w ich ustaleniu do najbliższej osoby z obsługi, ochrony Akademii, Straży miejskiej lub Policji.
 25. Na wyraźną prośbę poszkodowanego personel Akademii lub ochrona Akademii ma obowiązek zadzwonić do Straży Miejskiej lub Policji.
 26. Przed opuszczeniem Akademii Klienci są zobowiązani do całkowitego opróżnienia zajmowanych schowków i szafek. Schowki i szafki nie opróżnione przed zamknięciem Akademii danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Akademii odpowiedzialny za jego prowadzenie. Przedmioty pozostawione w schowkach przechowywane są w Akademii przez okres dwóch tygodni, po upływie którego są usuwane z terenu Akademii i wyrzucane.
 27. Klient po zakończonych zajęciach i opróżnieniu szafki jest zobowiązany do oddania kluczyka personelowi z recepcji Akademii. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 50 zł i jest jedynie kosztem wymiany zamków oraz zamontowania nowego mechanizmu zabezpieczającego szafkę.

§ 3. ODPŁATNOŚĆ

 1. Rozliczenie za pobyt w Akademii opiera się na obowiązującym cenniku, który dostępny jest w kasie oraz na stronie internetowej Akademii.
 2. Opłata za bilet wstępu na atrakcje sportowe pobierana jest z góry, według obowiązującego cennika i może zostać wykorzystana wyłącznie we wskazanym terminie, chyba że do niewykonania usługi doszło z winy Akademii.
 3. Wszystkie opłaty pobierane są z góry.
 4. Wstęp wolny przysługuje:
  1. dzieciom do 3 roku życia,
  2. opiekunom grup zorganizowanych (1 na 15 podopiecznych),
  3. opiekunowi dziecka niepełnosprawnego,
  4. opiekunowi osoby niepełnosprawnej z tym zastrzeżeniem że osoba niepełnosprawna nad którą sprawuje opiekę, posiada dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby.

§ 4. REGULAMIN I JEGO ZMIANY

 1. Akademia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu i akceptacji Klientów.
 2. Treść niniejszego Regulaminu oraz wszelkie jego zmiany publikowane będą na stronie internetowej Akademii pod adresem www.jstenis.pl
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie świadczonych usług lub w związku z nimi, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub w związku z nim jest prawo polskie.

§ 5. DANE OSOBOWE KLIENTÓW. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W celu zapewnienia możliwości właściwego sposobu świadczenia usług Klienci udostępniają Akademii następujące dane osobowe:
  1. mię i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. adres zamieszkania,
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  5. adres poczty elektronicznej,
  6. numer telefonu
 2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Akademii dobrowolnie w celu rejestracji lub w celu realizacji umowy w zakresie usług świadczonych przez Akademię lub w ramach innych okoliczności jest Ekspresja Janusz Stanek.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Akademię, obsługi procesu ewentualnej reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak również w usprawiedliwionym celu administratorów danych osobowych.
 4. Dane osobowe w zakresie postępów treningowych Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody Klienta wyrażonej na piśmie.
 5. Dane osobowe podawane Administratorowi podawane są dobrowolnie z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwi rejestrację i założenie konta Klienta a tym samym uniemożliwi świadczenie usług przez Akademię.
 6. Dane osobowe przekazane przez Klientów będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres świadczonych przez Akademię usług.
 7. Każdy Klient przekazujący Akademii dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także uprawnienie do przenoszenia tych danych.
 8. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę.
 9. Klientowi, który nie udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach statystycznych i marketingowych w dowolnym momencie oraz w zakresie w jakim przetwarzanie to związane jest z marketingiem bezpośrednim.
 10. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych z prowadzonego zbioru. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych jeżeli Klient naruszył Regulamin, obowiązujące przepisy prawa i zachowanie danych osobowych niezbędne jest do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta przez organy wymiaru sprawiedliwości.
 11. Administrator nie sprzedaje, nie użycza, nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba że na wyraźną, pisemną zgodę Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.
 12. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na działania Administratora naruszające przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego dla przetwarzania danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są: regulamin fitness, regulamin siłowni, regulamin sauny oraz regulamin kortów tenisowych dostępne na stronie internetowej Akademii pod adresem www.jstenis.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
 3. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.
 4. Wszelkie reklamacje, skargi, wnioski dotyczące funkcjonowania Akademii mogą być zgłaszane przez Klientów pisemnie na adres:
  Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek, ul. Łączna 6a, 33-395 Chełmiec,
  pozostawiane w kasie Akademii lub przesyłane pocztą elektroniczną na adres biuro.akademiatenisa@gmail.com
 5. Klienci zobowiązani są do bieżącej aktualizacji swoich danych adresowych pod rygorem uznania, iż korespondencja przesłana przez Akademię na ostatni znany Akademii adres Klienta została skutecznie doręczona z upływem drugiego terminu awizo przesyłki skierowanej do klienta.
 6. Niniejszy Regulamin podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2018 roku.
 8. Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, kopiowania, dalszego udostępniania, dystrybucji, modyfikowania Regulaminu przez inne podmioty.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Ustawienia prywatności zostały zapisane!
Ustawienie prywatności

Podczas odwiedzania jakiejkolwiek strony internetowej, na Twoim komputerze pojawiają się nieszkodliwe pliki, tzw. cookies - ciasteczka. Przechowują one informacje o Twojej wizycie u nas. Możesz kontrolować, jakie informacje sa przechowywane. When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

Te pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony i nie mogą być wyłączone.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Odrzucam wszystkie usługi
Akceptuję wszystkie usługi