REGULAMIN OGÓLNY OBIEKTU

Poznaj zasady obowiązujące w obiekcie i na przyległym terenie

REGULAMIN OGÓLNY

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu i przestrzeganie zasad w nim opisanych.

§ 1. DEFINICJE. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.
Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 • AKADEMII: rozumie się przez to Akademię Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek, mieszczącą się przy ul. Łączna 6 a w Chełmcu (33-395).
 • KLIENCIE / UCZESTNIKU: rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z usług oferowanych przez Akademię Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek. Klientem może być: osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych bądź też osoba niepełnoletnia, korzystająca z tychże usług za zgodą rodzica / opiekuna prawnego.
 • OPŁACIE ZA KARNET MIESIĘCZNY: rozumie się przez to opłatę za dokument uprawniający do wielokrotnego skorzystania z poszczególnych usług Akademii. Dokument ten wydawany jest w trybie miesięcznym, z zapłatą z góry za dany miesiąc.
 • OPŁACIE ZA WEJŚCIE JEDNORAZOWE: rozumie się przez to jednorazową opłatę uiszczaną za wybraną usługę Akademii w dniu skorzystania z tejże usługi.
 • PERSONELU AKADEMII: rozumie się przez to kadrę kompleksu sportoworekreacyjnego o którym mowa w niniejszym dokumencie: Managera Akademii, Instruktorów, Trenerów, Obsługę Administracyjną itd.
 • DZIECKU: rozumie się przez to osobę, która nie ukończyła 13 roku życia.
 • STRONIE INTERNETOWEJ: rozumie się przez to oficjalną stronę internetową Akademii – www.jstenis.pl
 • INNYCH REGULAMINACH: rozumie się przez to pozostałe regulaminy obowiązujące na terenie Akademii tj. regulamin komory wysokich temperatur, regulamin siłowni, regulamin klubu fitness, regulamin kortów tenisowych.
 1. Akademia Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek jest obiektem stanowiącym własność Janusza Stanka (w dalszej części dokumentu zwanym Właścicielem), administrowanym przez Małgorzatę Stanek (w dalszej części dokumentu zwaną Managerem).
 2. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 22:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 20:00. Informacje o ewentualnych zmianach w godzinach otwarcia będą zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Akademii, tj. www.jstenis.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Szczegółowa aktualna oferta usług, świadczonych przez Akademię Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek dostępna jest na stronie internetowej www.jstenis.pl oraz na recepcji ww. klubu sportowego.
 4. Manager w osobie Małgorzaty Stanek w kontaktach z personelem oraz Klientami reprezentuje osobę Właściciela.
 5. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki klientów kompleksu sportoworekreacyjnego Akademia Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek.
 6. Teren Akademii jest terenem w pełni prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Akademii znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Akademii. Nie jest dozwolone, by osoby postronne – bez względu na reprezentowany podmiot – mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu placówki, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy obiektu i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy przez personel.
 7. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki musi posiadać ważny karnet na zajęcia lub opłaconą rezerwację. Wyjątek stanowią Opiekunowie dzieci oraz inne osoby spowinowacone z Klientami Akademii, i które to osoby mają prawo przebywać na terenie Akademii w czasie trwania świadczonej usługi osobom z nimi spowinowaconymi.
 8. Osoby korzystające z usług Akademii oświadczają, iż zapoznały się z regulaminem obiektu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 9. Na Akademię składa się: sala fitness, siłownia, cztery korty tenisowe (dwa wewnętrzne o nawierzchni dywanowej oraz dwa zewnętrzne o nawierzchni ceglanej), strefa relaksu wraz z zapleczem kawiarnianym oraz kącikiem zabaw, sauna sucha fińska, gabinet masażu, gabinet dietetyczny, sala do treningu EMS, salon dłoni i stóp Holy Dolly! oraz strefy parkingowej.
 10. Korzystanie z usług Akademii możliwe jest wyłącznie po: uiszczeniu opłaty za wejście jednorazowe bądź daną usługę, zgodnie z obowiązującym cennikiem / opłaceniu karnetu miesięcznego, chyba że niniejszy Regulamin lub inne Regulaminy stanowią inaczej.
 11. Wejście i wyjście na teren Akademii – w szczególności na teren kortów tenisowych, strefy saun, siłowni oraz sali fitness – odbywa się wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
 12. Na drodze wewnętrznej oraz parkingu Akademii, obowiązują przepisy zgodne z kodeksem o ruchu drogowym.

§ 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WCHODZĄCYCH W SKŁAD OFERTY AKADEMII TENISA CHEŁMIEC – JANUSZ STANEK

 1. Korzystanie z usług oferowanych przez Akademię, uczęszczanie na zajęcia: tak indywidualne jak i zbiorowe, korzystanie z jakichkolwiek stref, atrakcji czy urządzeń w Akademii, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Klienta. Uczestnik który przystępuje do zajęć, deklaruje, iż zapoznał się z regulaminem i zaakceptował go bez żadnych zastrzeżeń.
 2. Wszystkie urządzenia udostępniane Klientom, posiadają wymagane atesty i zapewniają bezpiecznie korzystanie, zgodnie ze stosownymi instrukcjami i ich przeznaczeniem.
 3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu, Klient każdorazowo powinien bezzwłocznie zaprzestać jego użytkowania, a następnie zgłosić nieprawidłowości personelowi Akademii.
 4. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć, Klient powinien natychmiast zaprzestania wykonywania ćwiczeń.
 5. Na terenie Akademii zabrania się:
  1. palenia papierosów oraz e-papierosów,
  2. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
  3. wnoszenia i używania środków psychotropowych lub innych środków odurzających,
  4. wnoszenia i spożywania żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
  5. wnoszenia i używania ostrych narzędzi lub innych przedmiotów kwalifikujących się jako narzędzia niebezpieczne,
  6. wstępu osób których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków odurzających oraz zachowujących się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu,
  7. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących,
  8. przebywania i przemieszczania się w miejscach gdzie istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające prawidłową pracę Akademii Tenisa Chełmiec.
 6. Teren Akademii zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny jest monitorowany w sposób ciągły. Klienci przebywający w Akademii wyrażają zgodę na monitorowanie własnego w nim pobytu w celu zapewnienia im bezpieczeństwa oraz ochrony ich mienia. Monitorowanie nie obejmuje miejsc w których naruszałoby to dobra osobiste Klientów i Personelu.
 7. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów przez Klientów, dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych w zakresie w jakim nie narusza to dóbr osobistych innych osób.
 8. Na terenie Akademii obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzedniej zgody Managera bądź Właściciela obiektu.
 9. . Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Akademii wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich chyba, że rodzic / opiekun prawny wyraził zgodę na korzystanie tychże osób z usług oferowanych przez Akademię.
 10. W przypadku wątpliwości co do wieku Klienta, personel Akademii ma prawo prosić go o okazanie stosownego dokumentu. Jeżeli Klient nie będzie w stanie przedstawić stosownego dokumentu, personel Akademii ma prawo odmówić przeprowadzenia transakcji zakupu biletu wstępu.
 11. Każdy klient – przy wejściu na teren klubu – otrzymuje klucz do szafki na recepcji klubu.
 12. Klienci zobowiązani są do umieszczania i przechowywania okryć wierzchnich, odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren Akademii w wyznaczonych do tego celu szafkach.
 13. . W gestii Klienta jest dołożyć wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje rzeczy osobiste / akcesoria sportowe przed ich ewentualną utratą lub zniszczeniem. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne, pozostawione / zagubione na terenie ośrodka, niemniej personel Akademii służy pomocą w poszukiwaniu własności prywatnej Klienta, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 14. Przed opuszczeniem Akademii, Klienci są zobowiązani do całkowitego opróżnienia zajmowanych szafek. Klient, opuszczając obiekt, ma obowiązek zwrócić klucz do szafki na recepcji klubu.
 15. W przypadku jeżeli Klient zagubi kluczyć do przydzielonej mu szafki, ma obowiązek zgłosić ten fakt personelowi Akademii. Na Kliencie spoczywa obowiązek pokrycia kosztów wymiany zamków oraz zamontowania nowego mechanizmu zabezpieczającego szafkę – opłata za zagubiony kluczyć wynosi 20 zł.
 16. Szafki nieopróżnione przed zamknięciem Akademii, będą opróżniane przez personel Akademii. Przedmioty pozostawione w schowkach będą umieszczane w „schowku rzeczy znalezionych” na recepcji klubu, na okres jednego miesiąca – po upływie tego czasu, personel Akademii ma prawo zutylizować rzeczy znalezione.
 17. . Na terenie Akademii obowiązuje nakaz przestrzegania dobrych obyczajów i norm
  społecznych, powszechnie uznanych za właściwe. W przypadku gdy zachowanie danej
  osoby budzi wątpliwości, personel Akademii ma prawo

  1. odmówić przeprowadzenia transakcji zakupu biletu wstępu,
  2. wymagać od Klienta, aby bezzwłocznie opuścił teren ośrodka jeżeli swoim zachowaniem odbiega on od powszechnie uznanych norm społecznych i powoduje
   dyskomfort u innych Klientów Akademii. Klient który został zmuszony do opuszczenia ośrodka ze względu na swoje niedopuszczalne zachowanie, nie ma prawa ubiegać się o zwrot pieniędzy za świadczoną w tymże czasie usługę.
 18. Zabrania się korzystania z atrakcji sportowych Akademii przez osoby chorujących na: choroby zakaźne, choroby skóry bądź posiadające otwarte skaleczenia, rany oraz ślady po iniekcjach dożylnych. W uzasadnionych przypadkach – gdy wygląd skóry Klienta lub ogólny stan jego zdrowia budzi poważne wątpliwości – personel lub Manager Akademii są upoważnieni do żądania od klienta orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do korzystania z atrakcji sportowych pod rygorem odmowy świadczenia tychże usług.
 19. Klienci o obniżonym stopniu sprawności – jak i również kobiety w ciąży – powinni korzystać z oferty Akademii z uwzględnieniem swojego stanu zdrowia i w sposób adekwatny do własnych możliwości, ze szczególna ostrożnością i po konsultacji z odpowiednim lekarzem-specjalistą. Klient znajdujący się ww. grupie potwierdza, iż zdaje sobie sprawę z ewentualnych negatywnych skutków korzystania z usług sportowych w Akademii Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek.
 20. Wszystkie nieprawidłowości, odchylenia, wypadki, nieszczęśliwe zdarzenia, przypadki łamania prawa: należy bezzwłocznie zgłosić Właścicielowi, Managerowi lub personelowi Akademii.
 21. W przypadku, gdy do nieszczęśliwego zdarzenia / wypadku doszło z udziałem osoby trzeciej (sprawcy), osoba poszkodowana (lub świadek zajścia) ma obowiązek wskazać sprawcę i zdradzić jego tożsamość personelowi Akademii, jeżeli dysponuje taką wiedzą.
 22. Jeżeli poszkodowany nie ma wiedzy co do danych osobowych sprawcy nieszczęśliwego zdarzenia, poszkodowany ma obowiązek zwrócić się o pomoc w ich ustaleniu do personelu Akademii, a w dalszej kolejności – Policji lub Straży Miejskiej.
 23. Klient rezerwując kort zewnętrzny, ma obowiązek uwzględnić panujące warunki atmosferyczne. Klient dokonujący takiej rezerwacji pomimo niepewnych warunków
  pogodowych, potwierdza, iż zdaje sobie sprawę z ryzyka jakie się z tym łączy i deklaruje, iż opłaci rezerwację w całości, nawet jeżeli był on zmuszony przerwać grę z przyczyn od Akademii niezależnych.
 24. W przypadku grupy zorganizowanej, korzystającej z usług oferowanych przez Akademię Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek, grupa ta pozostaje pod nadzorem Opiekuna / Organizatora i to na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za ww. grupę – chyba, że umowa podpisana pomiędzy podmiotami współpracującymi traktuje inaczej.

§ 3. ODPŁATNOŚĆ

 1. Rozliczenie za pobyt w Akademii opiera się na obowiązującym cenniku, który dostępny jest na recepcji klubu oraz na oficjalnej stronie internetowej Akademii.
 2. Management Akademii w każdej chwili ma prawo dokonywać zmian w cenniku.
 3. Opłata za świadczoną usługę uiszczana jest na recepcji klubu zgodnie z obowiązującym cennikiem – gotówką lub kartą – przed planowaną usługą.

§ 4. REGULAMIN I JEGO ZMIANY

 1. Management ośrodka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.
 2. Treść niniejszego Regulaminu oraz wszelkie jego zmiany publikowane będą na stronie internetowej Akademii pod adresem www.jstenis.pl
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie świadczonych usług pomiędzy Akademią a osobą Klientem, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub w związku z nim jest prawo polskie.

§ 5. DANE OSOBOWE KLIENTÓW. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W celu zapewnienia możliwości właściwego sposobu świadczenia usług Klienci udostępniają Akademii następujące dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów, przekazanych przez nich dobrowolnie w celu rejestracji lub w celu realizacji umowy w zakresie usług świadczonych w Akademii Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek jest: EKSPRESJA – Janusz Stanek.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami RODO, wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz w celu realizacji usług
  świadczonych przez Akademię, obsługi procesu ewentualnej reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń itp.
 4. Dane osobowe w zakresie postępów treningowych Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody Klienta wyrażonej na piśmie.
 5. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 6. Dane osobowe są udostępniane przez Klienta dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, iż odmowa podania danych osobowych w procesie rejestracji uniemożliwi rejestrację i założenie konta Klienta, a tym samym uniemożliwi świadczenie usług tejże osobie przez Akademię Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek.
  Każdy Klient przekazujący Akademii swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, do dokonywania sprostowania w ich zakresie, ma także prawo żądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 7. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient naruszył Regulamin, obowiązujące przepisy prawa i zachowanie danych osobowych niezbędne
  jest do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta przez organy wymiaru sprawiedliwości.
 8. Administrator nie sprzedaje, nie użycza I nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba że na wyraźną, pisemną
  zgodę Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.
 9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego dla przetwarzania danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku jeżeli w jego odczuciu działania Administratora naruszają przepisy traktujące o przetwarzaniu danych osobowych.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są wszystkie inne regulaminy dostępne na stronie internetowej Akademii pod adresem www.jstenis.pl. Klient ma obowiązek się z nimi zapoznać.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
 3. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.
 4. Wszelkie reklamacje, skargi, wnioski dotyczące funkcjonowania Akademii mogą być zgłaszane przez Klientów:
  1. listownie na adres: Akademia Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek, ul. Łączna 6a, 33 – 395 Chełmiec,
  2. drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres mailowy: biuro.akademiatenisa@gmail.com
  3. bądź osobiście na recepcji Akademii.
 5. Klienci zobowiązani są do bieżącej aktualizacji swoich danych adresowych pod rygorem uznania, iż korespondencja przesłana przez Akademię na ostatni znany Akademii adres Klienta została skutecznie doręczona z upływem drugiego terminu awizo przesyłki skierowanej do klienta.
 6. Niniejszy Regulamin podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2018 roku.
 8. Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, kopiowania, dalszego udostępniania, dystrybucji, modyfikowania Regulaminu przez inne podmioty.