REGULAMIN SAUNY

Zasady obowiązujące w naszej Akademii

Poznaj zasady obowiązujące w obiekcie i na przyległym terenie

REGULAMIN SAUNY

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu i przestrzeganie zasad w nim opisanych.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z komory wysokich temperatur (dalej określanej jako sauna) oraz postępowania na jej terenie.
 2. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do Akademii. Uczestnik, który przystępuje do kąpieli deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
 3. Sauna czynna jest w godzinach otwarcia Akademii Tenisowej tj. 07:00-22:00.
 4. W dedykowanym pomieszczeniu znajduje się sauna sucha oraz miejsce wypoczynku.
 5. Godziny dostępności sauny uzależnione są od rezerwacji. Przed przybyciem do sauny niezbędny jest kontakt telefoniczny z personelem Akademii w celu udostepnienia klucza oraz uruchomienia sauny. Informację o chęci skorzystania z sauny należy złożyć godzinę wcześniej.
 6. Administrator sauny zapewnia obsługę sauny a w szczególności dba o stan techniczny sauny.

§ 2. REZERWACJE I ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Rezerwacji sauny można dokonywać codziennie w godzinach otwarcia Akademii Tenisowej osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (18) 307-00-22
 2. W przypadku awarii energii elektrycznej, awarii technicznej lub innych ważnych powodów niezależnych od Klientów i Akademii, istnieje możliwość zrealizowania pobytu w saunie w innym uzgodnionym terminie lub przedłużenie terminu pobytu w saunie o ilość czasu który nie został wykorzystany w ramach wykupionego biletu jednorazowego lub Karnetu.
 3. Dopuszcza się możliwość zmiany dnia i godziny rezerwacji stałej po uzgodnieniu z personelem Akademii.
 4. Dopuszcza się odwołanie rezerwacji jednorazowej na jeden dzień przed planowaną grą najpóźniej do godz. 20.00.
 5. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z Klientem.
 6. Korzystanie z sauny odbywa się na podstawie zakupu biletu jednorazowego lub Karnetu.
 7. Każdorazowo jedna kąpiel trwa około 25 minut:
  1. 8 – 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu,
  2. 8 – 12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą.
 8. W saunie obowiązuje zachowanie spokoju i ciszy celem uzyskania całkowitego odprężenia.
 9. Personel Akademii ma prawo nie wpuścić klienta do sauny, w przypadku nieopłacenia usługi.
 10. Personel Akademii ma prawo zdecydować o nie dopuszczeniu do kąpieli dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub
  komfort pozostałych użytkowników sauny.
 11. Jeśli personel Akademii zadecyduje o nie dopuszczeniu danej osoby do kąpieli, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą uiścił, a której nie wykorzystał w ramach oferowanej usługi.
 12. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie sauny zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupienia nowego sprzętu jeżeli naprawa nie będzie możliwa.
 13. W saunie obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania, uruchamiania wszelkich urządzeń oraz samowolnego manipulowania przy ustawieniach sauny. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do zadań personelu Akademii.
 14. Przed skorzystaniem ze sauny każdy Klient ma bezwzględny obowiązek umyć całe ciało pod prysznicem z użyciem ciepłej wody i środków myjących.
 15. Przed skorzystaniem ze sauny każdy Klient ma bezwzględny obowiązek zaopatrzyć się w strój typu kąpielowy, obuwie typu klapki, środek myjący oraz dwa ręczniki z czego jeden służy jako podkładka na ławę a drugi do wycierania ciała.
 16. Przed skorzystaniem ze sauny należy zdjąć biżuterie, okulary, szkła kontaktowe lub innego rodzaju akcesoria, które mogą doprowadzić do poparzeń ciała.
 17. Zarówno biżuteria jak i inne akcesoria powinny być zabezpieczone przed ich utratą, do czego służą zamykane szafki udostępniane przez Akademię.
 18. W saunie obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. spożywania posiłków oraz wnoszenia i picia napojów,
  2. zanieczyszczania sauny,
  3. używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne,
  4. niszczenie urządzeń w saunie,
  5. polewania wodą pieca i kamieni,
  6. przesuwania oraz dotykania pieca i kamieni,
  7. leżenia lub siedzenia bezpośrednio na deskach ławki (bez użycia rozścielonego ręcznika), należy unikać kontaktu ciała z ławką,
  8. nieuzasadnionego używania przycisku alarmowego.
 19. W saunie mogą przebywać minimalnie dwie, a maksymalnie sześć osób.
 20. Z sauny korzystać mogą wyłącznie osoby zdrowe.
 21. Z sauny nie mogą korzystać osoby z następującymi schorzeniami:
  1. przeziębienie,
  2. gorączka,
  3. epilepsja,
  4. choroby układu krążenia,
  5. kobiety w czasie menstruacji oraz kobiety w ciąży,
  6. wysokie ciśnienie tętnicze.
 22. Nie zaleca się korzystania z sauny bezpośrednio po wysiłku fizycznym.
 23. W przypadku niepewności co do możliwości korzystania z sauny, klient powinien skonsultować to z lekarzem specjalistą.
 24. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż korzystanie z sauny może nieść za sobą negatywne skutki zdrowotne.
 25. Personel Akademii nie ma obowiązku kontroli stanu zdrowia osób korzystających z sauny, opiera się on na deklaracji i oświadczeniu korzystających.
 26. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wygląd skóry klienta budzi poważne wątpliwości co do jego stanu zdrowia, personel Akademii jest upoważniony do żądania od klienta orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do korzystania z sauny oraz stwierdzającego, że dana choroba, w tym skórna, nie jest zakaźna – pod rygorem odmówienia wstępu do sauny lub wyproszenia z terenu Akademii.
 27. Z sauny nie mogą korzystać osoby po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
 28. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi, a w razie niebezpieczeństwa skorzystać z przycisku alarmowego.
 29. 29. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 3. OPŁATY ZA KORZYTANIE Z SAUNY

 1. Płatności dokonywane mogą być gotówką, kartą kredytowa lub wpłatą na wskazany przez Menedżera nr rachunku bankowego.
 2. Naliczanie opłaty odbywa się na podstawie rzeczywistego czasu pobytu, za każdą rozpoczętą minutę oraz aktualnego cennika.
 3. Wstęp do sauny mają osoby, które wykupiły karnet lub jednorazowy bilet wstępu.
 4. Wszystkie opłaty pobierane są z góry.
 5. Każdy karnet ma określony termin ważności. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karnetu ani do zwrotu pieniędzy. Jest to dokument imienny i nie można go odstąpić innym osobom.
 6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Ogólnego Akademii Tenisa.
 2. Akademia ma prawo do zamykania sauny w uzasadnionych przypadkach (remont, prace konserwatorskie, sprzątanie).
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2018 r.
 4. Niniejszy Regulamin podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, kopiowania, dalszego udostępniania, dystrybucji, modyfikowania Regulaminu przez inne podmioty.