REGULAMIN FITNESS

Poznaj zasady obowiązujące w obiekcie i na przyległym terenie

REGULAMIN FITNESS

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu i przestrzeganie zasad w nim opisanych.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z zajęć fitness oraz postępowania na jego terenie
 2. Każda osoba korzystająca z zajęć fitness ma obowiązek zapoznać się niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Zajęcia fitness odbywają się w godzinach otwarcia Akademii Tenisowej od 6:00 do 22:00.
 4. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć fitness uzależnione są od rezerwacji i zajęć prowadzonych przez Instruktorów.
 5. Administrator sal fitness zapewnia obsługę, dba o stan techniczny urządzeń oraz pobiera opłatę za korzystanie z zajęć fitness.

§ 2. REZERWACJE I ZASADY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ FITNESS

 1. Rezerwacji na poszczególne zajęcia fitness można dokonywać codziennie w godzinach otwarcia Akademii Tenisowej osobiście lub telefonicznie pod nr Tel (18) 307- 00-22 lub online akademia-tenisa-chelmiec.cms.efitness.com.pl
 2. Rezerwacja dokonywana jest w trybie rezerwacji jednorazowej lub stałej (po wykupieniu Karnetu)
 3. Rezerwacja stała dokonywana jest na konkretny dzień tygodnia i godzinę.
 4. Nie przysługuje zwrot kosztów za nie wykorzystane godziny w przypadku rezerwacji stałej.
 5. W przypadku awarii energii elektrycznej, awarii technicznej lub innych ważnych powodów niezależnych od Klientów i Akademii, istnieje możliwość zrealizowania zajęć w innym uzgodnionym terminie lub przedłużenie terminu zajęć o ilość czasu który nie został wykorzystany w ramach wykupionego biletu jednorazowego lub Karnetu.
 6. Dopuszcza się możliwość zmiany dnia i godziny rezerwacji stałej po uzgodnieniu z personelem Akademii.
 7. Każda rezerwacja dotyczy ściśle określonej godziny i rodzaju zajęć.
 8. Dopuszcza się odwołanie rezerwacji jednorazowej na jeden dzień przed planowanym udziale w zajęciach do godz. 20.00.
 9. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z Klientem.
 10. Nie odwołana rezerwacja traktowana jest jako wykorzystana.
 11. Korzystanie usług fitness obejmuje zajęcia w grupach lub jednoosobowo z Instruktorem.
 12. Osoby nie stosujące się do poniższego Regulaminu będą wypraszane a personel Akademii ma prawo odmówić im udziału w zajęciach, ewentualnie zakazać wstępu na teren Akademii.
 13. Klienci zobowiązani są do zachowania szczególnego bezpieczeństwa i ostrożności podczas zajęć.
 14. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz wypożyczony sprzęt zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupienia nowego sprzętu jeżeli naprawa nie będzie możliwa.
 15. Na terenie sali fitness obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania, uruchamiania wszelkich urządzeń elektrycznych. W razie potrzeby należy zwrócić się do personelu Akademii.
 16. Wstęp na salę ćwiczeń jest możliwy tylko w stroju sportowym oraz bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe, zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło. Wskazane jest przynoszenie ze sobą ręcznika. Ręcznik jest obowiązkowy na zajęciach, podczas których ćwiczenia odbywają się w pozycji leżącej podłodze, na macie, na trampolinie itp. W czasie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 17. Osoby w zabrudzonym obuwiu nie będą wpuszczane na zajęcia.
 18. Na sali zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. spożywania posiłków z wyłączeniem przekąsek regeneracyjnych,
  2. palenia papierosów lub e-papierosów,
  3. zanieczyszczania obiektu,
  4. wprowadzania zwierząt,
  5. używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne,
  6. niszczenie wyposażenia sali oraz sprzętów służących do ćwiczeń,
  7. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

§ 3. ZAJĘCIA

 1. Zapisy oraz uczestnictwo w zajęciach fitness jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Akademia Tenisa Chełmiec.
 2. W zajęciach może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie ukończyła 18 lat musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.
 3. Korzystający z zajęć fitness oświadczają, że nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Administrator obiektu nie jest zobowiązany do sprawdzenia tego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe z tego powodu.
 4. Każdorazowo uczestnicy zajęć zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 5. Instruktor prowadzący zajęcia grupowe nie odpowiada za szkody na mieniu i osobie wynikające z niedostosowania się przez uczestnika zajęć do jego zaleceń.
 6. W przypadku niepewności co do możliwości korzystania z zajęć fitness, klient powinien skonsultować to z lekarzem specjalistą.
 7. Zajęcia grupowe odbywają się w terminach szczegółowo określonych w Planie Zajęć Grupowych umieszonym na jego stronie internetowej Akademii. Osoby korzystające z zajęć grupowych powinny zachować punktualność. Spóźnienie się na zajęcia, zwłaszcza takie, które uniemożliwiałoby wykonanie właściwej rozgrzewki może stanowić podstawę do odmowy dopuszczania w danych zajęciach przez Instruktora.
 8. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne udziału w zajęciach.
 9. Personel Akademii nie ma obowiązku kontroli stanu zdrowia osób korzystających ze zajęć fitness.

§ 4. OPŁATY

 1. Płatności dokonywane mogą być gotówką, kartą kredytowa lub wpłatą na wskazany przez Menagera nr rachunku bankowego.
 2. Wstęp na zajęcia fitness mają osoby, które wykupiły karnet bądź wniosły opłatę jednorazową.
 3. Każdy karnet ma określony termin ważności. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karnetu ani do zwrotu pieniędzy. Jest to dokument imienny i nie można go odstąpić innym osobom.
 4. Wszystkie opłaty pobierane są z góry.
 5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 6. Gwarancja stałej ceny obowiązuje przy zachowaniu ciągłości, czyli odnawianiu karnetu co 30 dni.
 7. Gwarancja stałej ceny dotyczy również Klientów którzy zakupili karnety w cenach promocyjnych, do czasu zakończenia obowiązywania promocji.
 8. Każdorazowe przerwanie ciągłości karnetu skutkuje obowiązkiem ponownego wniesienia opłaty administracyjnej.
 9. Przy każdorazowym zakupie karnetu lub jednorazowego wejścia wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Ogólnego Akademii Tenisa
 2. Akademia ma prawo do zamykania sali fitness w uzasadnionych przypadkach (remont, prace konserwatorskie, sprzątanie).
 3. Regulamin wchodzi w życie 20 czerwca 2018 r.
 4. Niniejszy Regulamin podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, kopiowania, dalszego udostępniania, dystrybucji, modyfikowania Regulaminu przez inne podmioty.