REKRUTACJA NA PROGRAM KURSÓW EDUKACJI RUCHOWEJ ATC, Akademia Tenisa Chełmiec - Janusz Stanek, tenis ziemny, korty tenisowe, tenis Nowy Sącz
Przypominamy, że od poniedziałku rusza nasz KURS EDUKACJI RUCHOWEJ ATC ?– zapisy na kurs przyjmowane są drogą telefoniczną.
 
Wcześniejsze IMIENNE zapisy są obowiązkowe ??– osoby niezapisane nie będą wpuszczane na salę!
 
Limit osób: 10 osób / spotkanie
Koszt: 15 zł / spotkanie 60 minut
Przed przystąpieniem do kursu należy zapoznać się z jego regulaminem oraz podpisać go na recepcji ATC.
Do zobaczenia!

1. ORGANIZATOR KURSU I OSOBA KURSANTA
1.Organizatorem jest Akademia Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek z siedzibą w Chełmcu przy ul. Łącznej 6, NIP 7341088206, REGON 490124231 dalej zwany Organizatorem.
2. Kursantem jest każda osoba która dokona zgłoszenia, aktywnie uczestniczy w programie kursu oraz uiści opłatę szkoleniową w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie.

2. CEL ZAJĘĆ I OPIEKA DYDAKTYCZNA
1. Celem Kursu Edukacji Ruchowej ATC jest nauczenie kursantów prawidłowej techniki wykonywania ćwiczeń. Na ww. kurs składają się 4 rodzaje fakultetów reprezentujących 4 zróżnicowane typy aktywności ruchowej:
(1) KSZTAŁTOWANIE SYLWETKI – tajniki rozbudowy masy mięśniowej w trybie powolnych ćwiczeń wykonywanych z dodatkowym obciążeniem.
(2) PILATES – sposoby na zwiększenie elastyczności mięśniowej oraz kostno-stawowej.
(3) ZAJĘCIA CARDIO – FAT KILLER – ćwiczenia wytrzymałościowe jako sposób poprawienie pracy układu krążenia oraz podniesienie ogólnej kondycji organizmu.
(4) TABATA – tajniki treningu interwałowego spalającego tkankę tłuszczową i poprawiającego wydolność tlenową i beztlenową organizmu.
2. Zajęcia prowadzone są wg autorskiego programu instruktorów ATC z jednoczesnym dostosowaniem do indywidualnych możliwości i potrzeb kursantów.
3. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne mające przełożenie na właściwą realizację programu kursu.

3. WARUNKI NAUCZANIA I OBOWIĄZUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Organizator zapewnia stały nadzór dydaktyczny nad uczestnikami kursu, a także wyposażenie niezbędne do właściwej realizacji programu kursu.
2. Organizator zapewnia odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej. Zajęcia odbywają się w wentylowanej i klimatyzowanej sali sportowej o powierzchni 103 m2.
3. Organizator dokonuje wszelkich starań by zachować najwyższy standard bezpieczeństwa – w tym również sanitarnego – stosując się do wytycznych wynikających z obowiązujących obostrzeń dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (zapewniając dostęp do płynów do dezynfekcji, bufor czasowy pomiędzy zajęciami, dystans pomiędzy uczestnikami kursu [tj.1 os/10 m2] oraz dezynfekując powierzchnie użytkowe).
4. Zajęcia przeprowadzane są w grupach liczących maksymalnie 10 osób + osoba instruktora.
5. Organizator sprawuje pieczę nad właściwym przebiegiem szkolenia oraz prowadzi dokumentację w postaci listy obecności uczestników kursu.

4. ZGŁOSZENIE NA KURS I FORMA PŁATNOŚCI
1. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie na numer (18) 307 00 22. Do zgłoszenia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska kursanta oraz jego danych kontaktowych. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie zapisu telefonicznego.
2. Kursant ma obowiązek uiścić względem Organizatora opłatę za spotkanie dydaktyczne tj. 15 zł (słownie: piętnaście złotych) / 60 minut każdorazowo przed przystąpieniem do spotkania dydaktycznego.
3. Kursant nie ma obowiązku dokonywać opłat względem Organizatora za spotkania szkoleniowe w których nie brał udziału.

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH
1. Kurs Edukacji Ruchowej rozpoczyna się 8 marca 2021 roku.
2. Kurs Edukacji Ruchowej kończy się 30 czerwca 2021 roku.
3. Ćwiczenia fizyczne muszą być dostosowane do wieku, budowy fizycznej oraz stanu zdrowia ćwiczącego. Kursant wybiera odpowiadające mu typy spotkań przewidziane w harmonogramie zajęć fakultatywnych składających się na Kurs Edukacji Ruchowej ATC:
PONIEDZIAŁKI 19:00-20:00 – KSZTAŁTOWANIE SYLWETKI – 60 MINUT – INSTRUKTOR: MAŁGORZATA KMIECIK
PONIEDZIAŁKI 20:00-21:00 – PILATES – 60 MINUT – INSTRUKTOR: MAŁGORZATA KMIECIK
WTORKI 19:00-20:00 – ZAJĘCIA CARDIO – FAT KILLER – 60 MINUT – INSTRUKTOR: RENATA STEC
CZWARTKI 19:00-20:00 – TABATA – 60 MINUT – INSTRUKTOR: RENATA STEC
4. Maksymalna liczba kursantów w każdym spotkaniu fakultatywnym: 10 osób (tj. 1 os. / 10 m2) + osoba Instruktora.

6. UKOŃCZENIE KURSU
1. Kurs Edukacji Ruchowej zostanie zakończony spotkaniem końcowym 1 lipca 2021 roku.
2. Każdy z kursantów, który wg. protokołowanej listy obecności wykazał co najmniej 50% obecności spośród wszystkich ww. zajęć fakultatywnych otrzyma imienny certyfikat ukończenia Kursu Edukacji Ruchowej ATC.

7. WARUNKI REZYGNACJI
1. Kursant ma prawo zrezygnować z zajęć w trakcie kursu w dowolnym momencie jego trwania.
Informacja o rezygnacji nie wymaga formy pisemnej.
2. Organizator uznaje rezygnację kursanta w chwili gdy liczba jego nieobecności przekroczy 50% spotkań szkoleniowych. Przekroczenie tego pułapu nieobecności skutkuje automatycznym wydaleniem kursanta z listy uczestników Kursu Edukacji Ruchowej ATC.