REGULAMIN HALOWEJ LIGI TENISOWEJ

Poznaj zasady obowiązujące w obiekcie i na przyległym terenie

REGULAMIN HALOWEJ LIGI TENISOWEJ

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu i przestrzeganie zasad w nim opisanych.

§ 1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Ilekroć w Regulaminie mowa o:
ORGANIZATORZE: rozumie się przez to Akademię Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek, mieszczącą się przy ul. Łączna 6 a w Chełmcu (33-395).
UCZESTNIKU: rozumie się przez to osobę fizyczną, która zadeklarowała chęć wzięcia udziału w Halowej Lidze Tenisowej, której organizatorem jest Akademia Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek i która to osoba uiściła opłatę wpisową w wyznaczonym terminie.

 1. Organizatorem Halowej Ligi Tenisowej jest Akademia Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek.
 2. Osobą prowadzącą ligę jest Jarosław Pasoń (tel. 791-522-644) i z nim należy kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z niniejszą ligą.
 3. Udział w lidze może wziąć każdy, kto posiada własne ubezpieczenie NNW oraz nie ma ku temu żadnym przeciwskazań zdrowotnych, co uczestnik potwierdza, akceptując niniejszy regulamin.
 4. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna / rodzica.

§ 2. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W HALOWEJ LIDZE TENISOWEJ ATC

 1. Warunkiem wzięcia udziału w lidze której organizatorem jest Akademia Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek, jest uiszczenie opłaty wpisowej w kwocie 500 zł / os. do dnia 7 października 2019, do godziny 22:00.
 2. Opłaty wpisowej należy dokonać osobiście na recepcji klubu: gotówką lub kartą. Opłata ta jest opłatą bezzwrotną.
 3. Zapis do ligi dokonany po dniu 7 października 2019 będzie możliwy jedynie w kwocie powiększonej o opłatę dodatkową (100 zł). W związku z powyższym całkowita opłata wpisowa po ww. dniu wynosić będzie 600 zł / os.
 4. Każdy Uczestnik ligi zobowiązany jest posiadać własny sprzęt tenisowy oraz czyste zamienne obuwie sportowe.

§ 3. ZASADY ROZGRYWANIA POJEDYNKÓW W RAMACH HALOWEJ LIGI TENISOWEJ ATC

 1. Rozgrywki Halowej Ligi Tenisa ATC rozpoczynają się 12 października 2019.
 2. Mecze rozgrywane są w wyznaczonych terminach weekendowych zgodnie z godzinami pracy Akademii Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek (tj. 8:00 – 20:00). Organizator ma prawo do zmiany terminu rozgrywek w przypadku zajścia takiej potrzeby.
 3. Wszystkie mecze w ramach ligi tenisowej, której Organizatorem jest Akademia Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek należy rozegrać w ww. ośrodku sportowym. Mecze ligowe rozgrywane poza ww. ośrodkiem sportowym, nie będą honorowane przez Organizatora.
 4. O miejscu w tabeli decyduje liczba punktów zdobyta podczas rozgrywania meczów w fazie zasadniczej. Faza zasadnicza rozgrywana będzie do dnia 07.03.2020.
 5. Po zakończeniu fazy zasadniczej rozpoczęta zostanie faza Play-off. Uczestnik, który do tego dnia nie zdąży rozegrać wszystkich meczów fazy zasadniczej, nie będzie miał możliwości rozegrania ich w późniejszym terminie.
 6. Piłki do gry zapewnia Organizator – przed każdym meczem zawodnicy otrzymują 2 nowe piłki.
 7. Rozgrzewka na korcie powinna trwać maksymalnie 10 minut. Jeśli Uczestnik potrzebuje większej ilości czasu na rozgrzewkę, na godzinę przed pojedynkiem może nieodpłatnie skorzystać z siłowni znajdującej się w Akademii Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek.
 8. Mecze sędziują sami Uczestnicy.
 9. Na każdy mecz Organizator przeznacza dwie godziny rezerwacji kortu. W przypadku jeśli Uczestnicy nie zdążą rozegrać pojedynku w wyznaczonym czasie, a grafik rezerwacji kortów wewnętrznych nie pozwala na bezpośrednią jego kontynuację, Organizator wyznacza inny termin na jego dokończenie.
 10. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. W przypadku gdy w setach jest 1:1, rozgrywany jest super tie-break.
 11. Po zakończonym meczu Uczestnicy zobligowani są zaszczotkować kort i zdać piłki, zaś jego zwycięzca ma obowiązek podać wynik końcowy na recepcji Akademii.

§ 4. HARMONOGRAM HALOWEJ LIGI TENISOWEJ ATC I ZASADY JEGO PRZESTRZEGANIA

 1. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania harmonogramu ligi.
 2. W wyjątkowych przypadkach i po uprzedniej konsultacji z Organizatorem, istnieje możliwość zmiany wyznaczonego terminu meczu przez Uczestnika. Nieobecność należy zgłosić najpóźniej na dobę przed zaplanowanym meczem osobie prowadzącej ligę, (tj. Jarosław Pasoń).
 3. Mecze przełożone z powodu: kontuzji, choroby lub niedyspozycyjności innego typu – a zgłoszonej wcześniej przez Uczestnika – będą rozgrywane w nowym terminie, odgórnie wyznaczonym przez Organizatora.
 4. Walkower będzie przyznawany wówczas, gdy Uczestnik – bez uprzedzenia – nie stawi się na mecz w wyznaczonym terminie lub zgłosi swoją nieobecność zbyt późno (patrz § 4, punkt 2).
 5. Nie ma możliwości, aby w zastępstwie za Uczestnika ligi, mecz rozegrał inny zawodnik.

§ 5. FAZA FINAŁOWA I UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. W dniu 18.04.2020 (tj. sobota) rozegrane zostaną mecze finałowe ligi singlowej.
 2. Po ich zakończeniu wszyscy Uczestnicy zostaną ugoszczeni przez Organizatora w Strefie Relaksu ATC, gdzie zaserwowane zostanie ciepłe danie cateringowe.
 3. W dalszej kolejności nastąpi uroczyste wręczenie nagród (tj. oprawa dyplomowa oraz pucharowa + wręczenie voucherów podarunkowych za I, II oraz III miejsce) na łączną kwotę 2 tysięcy złotych.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli zachowanie Uczestnika w sposób rażący odbiega od norm społecznych, powszechnie przyjętych za właściwe, (Uczestnik stosuje wulgaryzmy i groźby względem przeciwnika, zachowuje się w sposób agresywny, niszczy mienie), personel Akademii ma prawo wymagać, aby bezzwłocznie opuścił on teren ośrodka. Uczestnik, ze względu na swoje niedopuszczalne zachowanie, może zostać wykluczony z dalszych rozgrywek przez Organizatora.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Za złamanie któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z rozgrywek.
 3. Uczestnik, który nie podpisze regulaminu oraz wszelkich dokumentów traktujących o zasadach rozgrywania niniejszej ligi, nie zostanie do niej dopuszczony.

Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem się z regulaminem Halowej Ligi Tenisowej 2019/20, której organizatorem jest Akademii Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek, nie zgłaszam uwag co do postanowień w nim zawartych i zobowiązuję się do jego bezwzględnego przestrzegania.

(data, podpis uczestnika)