Wyłączenie odpowiedzialności

A. INFORMACJE O STRONIE INTERNETOWEJ

  1. Celem niniejszej strony jest dostarczenie ogólnych informacji o AKADEMII TENISA Chełmiec – Janusz Stanek i jej jednostkach biznesowych. Niektóre informacje pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
  2. Mimo że AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek stara się zawsze zamieszczać dokładne i aktualne informacje, nie może zagwarantować, że strona internetowa będzie zawierała wyczerpujące treści i że wszystkie podane na niej informacje będą adekwatne, precyzyjne i kompletne. W związku z tym AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych względem podanych informacji. Ponadto AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji podanych na niniejszej stronie lub na wszelkich stronach powiązanych ani za brak jakiejkolwiek informacji.
  3. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, żadna informacja podana na stronie nie może być rozumiana jako oferta kupna lub sprzedaży produktów lub usług ani jako oferta do zawarcia umowy. Informacje zamieszczone na stronie nie mogą zastępować jakichkolwiek postanowień umów zawartych między AKADEMIĄ TENISA Chełmiec – Janusz Stanek a jej klientami lub dostawcami.
  4. AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek zastrzega sobie prawo do uzupełniania, usuwania lub zmiany informacji podanych na stronie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
  5. Informacje związane z produktami są przeznaczone dla wykwalifikowanych pracowników technicznych, którzy mogą z nich korzystać wedle własnego uznania i na własne ryzyko. Nie dotyczą one stosowania jakichkolwiek produktów w połączeniu z innymi substancjami lub procesami.
  6. Biorąc pod uwagę fakt, że możliwości oraz warunki stosowania naszych produktów są liczne i zróżnicowane, w związku z czym leżą poza naszą kontrolą, użytkownik ma obowiązek zweryfikować zgodność planowanego zastosowania produktu lub usługi z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nie ponosimy zatem żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie naszych produktów w sposób naruszający przepisy prawne obowiązujące w kraju użytkownika.

B. DOSTĘP, HIPERŁĄCZA I STRONY INTERNETOWE STRON TRZECICH

  1. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z dostępu do niniejszej strony internetowej oraz treści na niej zamieszczonych na własne ryzyko.
  2. Łącza dostępne na stronie mogą odsyłać do stron internetowych stron trzecich oraz stron objętych przepisami prawnymi obowiązującymi w innych krajach. W związku z tym wszelkie informacje o produktach i sposobach ich wykorzystania podane na tych stronach mają zastosowanie, w zależności od przypadku, wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawnych w danych krajach. Obowiązkiem użytkownika jest zatem sprawdzenie zgodności tych informacji z obowiązującymi przepisami prawnymi.
  3. AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub inne właściwości informacji podanych na takich stronach bądź jakiekolwiek badania bądź oceny lub za udzielanie gwarancji względem informacji, usług i produktów oferowanych przez strony trzecie i/lub treści zamieszczonych na ich stronach internetowych. AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia wynikające z uzyskania dostępu do takich stron oraz spowodowane przez strony trzecie, ich usługi, produkty lub treści zamieszczone w ich witrynach internetowych. Łącza do innych stron internetowych służą wyłącznie wygodzie użytkownika i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko. W każdym przypadku zalecane jest dokładne zapoznanie się z warunkami użytkowania stron internetowych stron trzecich.