Warunki użytkowania strony

Niniejszy dokument dotyczy strony internetowej www.jstenis.pl oraz powiązanej bezpośrednio z tą stroną, występującej w domenie pokrewnej .jstenis.pl będącej własnością AKADEMII TENISA Chełmiec – Janusz Stanek, zwaną dalej AKADEMIĄ. Postanowienia niniejszego aktu prawnego mają zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających stronę. AKADEMIA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek do niniejszego dokumentu w dowolnym momencie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem AKADEMII lub wysłać wiadomość e-mail na adres info@jstenis.pl.

1. AKADEMIA TENISA CHełmiec – Janusz Stanek
Kontakt z AKADEMIĄ:
AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek
ul. Łączna 6a, 33-395 Chełmiec, Polska
www.jstenis.pl, biuro@jstenis.pl
Tel.: +48 18 307 00 22

1. INFORMACJE O STRONIE INTERNETOWEJ

 1. Celem niniejszej strony jest dostarczenie ogólnych informacji o AKADEMII TENISA Chełmiec – Janusz Stanek i jej jednostkach biznesowych. Niektóre informacje pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
 2. Mimo że AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek stara się zawsze zamieszczać dokładne i aktualne informacje, nie może zagwarantować, że strona internetowa będzie zawierała wyczerpujące treści i że wszystkie podane na niej informacje będą adekwatne, precyzyjne i kompletne. W związku z tym AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych względem podanych informacji. Ponadto AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji podanych na niniejszej stronie lub na wszelkich stronach powiązanych ani za brak jakiejkolwiek informacji.
 3. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, żadna informacja podana na stronie nie może być rozumiana jako oferta kupna lub sprzedaży produktów lub usług ani jako oferta do zawarcia umowy. Informacje zamieszczone na stronie nie mogą zastępować jakichkolwiek postanowień umów zawartych między AKADEMIĄ TENISA Chełmiec – Janusz Stanek a jej klientami lub dostawcami.
 4. AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek zastrzega sobie prawo do uzupełniania, usuwania lub zmiany informacji podanych na stronie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
 5. Informacje związane z produktami są przeznaczone dla wykwalifikowanych pracowników technicznych, którzy mogą z nich korzystać wedle własnego uznania i na własne ryzyko. Nie dotyczą one stosowania jakichkolwiek produktów w połączeniu z innymi substancjami lub procesami.
 6. Biorąc pod uwagę fakt, że możliwości oraz warunki stosowania naszych produktów są liczne i zróżnicowane, w związku z czym leżą poza naszą kontrolą, użytkownik ma obowiązek zweryfikować zgodność planowanego zastosowania produktu lub usługi z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nie ponosimy zatem żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie naszych produktów w sposób naruszający przepisy prawne obowiązujące w kraju użytkownika.

2. DOSTĘP, HIPERŁĄCZA I STRONY INTERNETOWE STRON TRZECICH

 1. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z dostępu do niniejszej strony internetowej oraz treści na niej zamieszczonych na własne ryzyko.
 2. Łącza dostępne na stronie mogą odsyłać do stron internetowych stron trzecich oraz stron objętych przepisami prawnymi obowiązującymi w innych krajach. W związku z tym wszelkie informacje o produktach i sposobach ich wykorzystania podane na tych stronach mają zastosowanie, w zależności od przypadku, wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawnych w danych krajach. Obowiązkiem użytkownika jest zatem sprawdzenie zgodności tych informacji z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub inne właściwości informacji podanych na takich stronach bądź jakiekolwiek badania bądź oceny lub za udzielanie gwarancji względem informacji, usług i produktów oferowanych przez strony trzecie i/lub treści zamieszczonych na ich stronach internetowych. AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia wynikające z uzyskania dostępu do takich stron oraz spowodowane przez strony trzecie, ich usługi, produkty lub treści zamieszczone w ich witrynach internetowych. Łącza do innych stron internetowych służą wyłącznie wygodzie użytkownika i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko. W każdym przypadku zalecane jest dokładne zapoznanie się z warunkami użytkowania stron internetowych stron trzecich.

3. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

 1. Niniejsza strona internetowa została opracowana przez firmę GRAFIKA INTERNET KOMPUTERY pawgaw.pl na zlecenie AKADEMII TENISA Chełmiec – Janusz Stanek. Wszelkie prawa związane z treścią i architekturą strony, w tym m.in. zdjęciami, materiałami wideo, tekstami, logo, sloganami, nazwami biznesowymi itp., są zastrzeżone.
 2. Prawa te są chronione krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi, których przestrzeganie jest obowiązkiem odwiedzających. W zależności od okoliczności prawa te mogą być egzekwowane przez AKADEMIĘ TENISA Chełmiec – Janusz Stanek, jej jednostki biznesowe lub strony trzecie. W tym ostatnim przypadku AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek może tam, gdzie to możliwe, wskazać na stronie właściciela takich praw. O ile nie określono inaczej, odniesienia do produktów (w tym produktów opatrzonych znakami ® oraz ™) znajdujące się na stronie stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli lub jednej z jej spółek zależnych.
 3. Zabrania się powielania, transmitowania, przekazywania lub udostępniania niniejszej strony internetowej oraz jej treści (lub ich części) w jakiejkolwiek formie do wiadomości publicznej bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek i/lub jej jednostek biznesowych.
 4. W celu osobistego, niekomercyjnego użytku użytkownik może wydrukować fragmenty treści zamieszczonych na stronie internetowej (za wyjątkiem zdjęć z galerii, których zabrania się drukować, powielać lub w inny sposób reprodukować, chyba że udzielono na to wyraźnego, indywidualnego pozwolenia, jak określono powyżej) pod warunkiem, że wszelkie kopie tych dokumentów będą zawierały adnotację dotyczącą praw autorskich.
 5. Treść adnotacji brzmi następująco: „Niniejsze treści mogą być powielane w celach niekomercyjnych, o ile zostanie podane ich źródło: © AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek, 2018-2019. Wszystkie prawa zastrzeżone”.

4. OCHRONA DANYCH
4.1. AUTOMATYCZNIE GROMADZONE I PRZECHOWYWANE INFORMACJE

 1. Serwer, na którym działa strona AKADEMII automatycznie gromadzi informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkowników. Gromadzone informacje obejmują zwykle: nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP wykorzystywany podczas nawiązywania przez komputer użytkownika połączenia z Internetem, typ i wersję przeglądarki użytkownika, system operacyjny i platformę, średni czas spędzony na naszej stronie, przeglądane podstrony, wyszukiwane dane, czas dostępu oraz inne stosowne informacje statystyczne. Dane te mogą być wykorzystane do analizy odwiedzin stron internetowych AKADEMII, zarządzania nimi oraz ich udoskonalania.
 2. Po odwiedzeniu niektórych podstron, na komputerze użytkownika mogą być również zapisywane bity informacji, tzw. pliki cookie. Ogólnie rzecz biorąc plik cookie przydziela użytkownikowi unikalny numer. Poza stroną, która go wygenerowała, numer nie ma żadnego zastosowania. Technologia ta nie zbiera danych użytkownika umożliwiających jego identyfikację. Zgromadzone informacje są również wykorzystywane łącznie. Celem zastosowania technologii oraz gromadzonych dzięki niej informacji jest również doskonalenie naszej strony oraz poprawa komfortu użytkowania. Większość przeglądarek internetowych umożliwia odrzucanie lub akceptowanie plików cookie. Należy jednak pamiętać, że po zablokowaniu plików cookie nie będzie możliwe korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej (np. dostarczanie spersonalizowanych informacji).

4.2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. AKADEMIA ma na uwadze prywatność użytkownika oraz ochronę jego danych osobowych. Użytkownik może przeglądać większość treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej bez konieczności udostępniania informacji o sobie. Podanie danych osobowych jest jednak wymagane w celu kontaktu z nami. Gdy użytkownik wyśle nam wiadomość, zachowane zostaną jego dane osobowe celem dostarczenia mu informacji o używanym lub pożądanym produkcie, lub udzielania odpowiedzi na jego pytanie w jak najbardziej efektywny sposób. Informacje te nie zostaną wykorzystane lub przetworzone w żadnym innym celu.
 2. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie zostaną powierzone osobom trzecim.
 3. Jeśli użytkownik wyśle nam wiadomość lub udostępni nam swój adres e-mail, co jakiś czas może on od nas otrzymywać informacje związane z produktami, usługami i nadchodzącymi wydarzeniami.
 4. W celu uzyskania dostępu do informacji o użytkowniku, usunięcia ich lub zmiany wszelkich nieprawidłowych danych należy wysłać stosowny wniosek opatrzony datą i podpisem do AKADEMII na adres podany powyżej lub drogą mailową na adres (biuro@jstenis.pl).
 5. Polityka prywatności nie tworzy umownych lub innych praw w imieniu żadnej ze stron.
 6. Niniejsza strona może zawierać łącza do innych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje tych stron, a AKADEMIĄ nie ponosi odpowiedzialności za ich praktyki związane z ochroną prywatności lub zamieszczone na nich treści.
 7. Należy pamiętać, że wysyłanie danych przez Internet (np. w formie wiadomości e-mail) może się wiązać z zagrożeniem bezpieczeństwa. Nie możemy zagwarantować całkowitej ochrony danych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

5. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

 1. Treści zamieszczone na niniejszej stronie podlegają i będą wyłącznie interpretowane zgodnie z prawem Polskim.