REGULAMIN ZAJĘĆ FITNESS AKADEMII TENISA CHEŁMIEC JANUSZ STANEK § 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z zajęć fitness oraz postępowania na jego terenie

2. Każda osoba korzystająca z zajęć fitness ma obowiązek zapoznać się niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

3. Zajęcia fitness odbywają się w godzinach otwarcia Akademii Tenisowej od 6:00 do 22:00.

4. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć fitness uzależnione są od rezerwacji i zajęć prowadzonych przez Instruktorów.

5. Administrator sal fitness zapewnia obsługę, dba o stan techniczny urządzeń oraz pobiera opłatę za korzystanie z zajęć fitness.

§ 2.

REZERWACJE I ZASADY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ FITNESS

1. Rezerwacji na poszczególne zajęcia fitness można dokonywać codziennie w godzinach otwarcia Akademii Tenisowej osobiście lub telefonicznie pod nr Tel (18) 307- 00-22lub online akademia-tenisa-chelmiec.cms.efitness.com.pl

2. Rezerwacja dokonywana jest w trybie rezerwacji jednorazowej lub stałej (po wykupieniu Karnetu)

3. Rezerwacja stała dokonywana jest na konkretny dzień tygodnia i godzinę.

4. Nie przysługuje zwrot kosztów za nie wykorzystane godziny w przypadku rezerwacji stałej .

5. W przypadku awarii energii elektrycznej, awarii technicznej lub innych ważnych powodów niezależnych od Klientów i Akademii, istnieje możliwość zrealizowania zajęć w innym uzgodnionym terminie lub przedłużenie terminu zajęć o ilość czasu który nie został wykorzystany w ramach wykupionego biletu jednorazowego lub Karnetu.

6. Dopuszcza się możliwość zmiany dnia i godziny rezerwacji stałej po uzgodnieniu z personelem Akademii.

7. Każda rezerwacja dotyczy ściśle określonej godziny i rodzaju zajęć.

8. Dopuszcza się odwołanie rezerwacji jednorazowej na jeden dzień przed planowanym udziale w zajęciach do godz. 20.00.

9. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z Klientem. 10. Nie odwołana rezerwacja traktowana jest jako wykorzystana.

11. Korzystanie usług fitness obejmuje zajęcia w grupach lub jednoosobowo z Instruktorem.

12. Osoby nie stosujące się do poniższego Regulaminu będą wypraszane a personel Akademii ma prawo odmówić im udziału w zajęciach, ewentualnie zakazać wstępu na teren Akademii.

13. Klienci zobowiązani są do zachowania szczególnego bezpieczeństwa i ostrożności podczas zajęć.

14. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz wypożyczony sprzęt zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupienia nowego sprzętu jeżeli naprawa nie będzie możliwa.

15. Na terenie sali fitness obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania, uruchamiania wszelkich urządzeń elektrycznych. W razie potrzeby należy zwrócić się do personelu Akademii.

16. Wstęp na salę ćwiczeń jest możliwy tylko w stroju sportowym oraz bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe, zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło. Wskazane jest przynoszenie ze sobą ręcznika. Ręcznik jest obowiązkowy na zajęciach, podczas których ćwiczenia odbywają się w pozycji leżącej podłodze, na macie, na trampolinie itp. W czasie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

17. Osoby w zabrudzonym obuwiu nie będą wpuszczane na zajęcia.

18. Na sali zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) spożywania posiłków z wyłączeniem przekąsek regeneracyjnych,

b) palenia papierosów lub e-papierosów,

c) zanieczyszczania obiektu,

d) wprowadzania zwierząt,

e) używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne,

f) niszczenie wyposażenia sali oraz sprzętów służących do ćwiczeń,

g) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

§ 3.

ZAJĘCIA

1. Zapisy oraz uczestnictwo w zajęciach fitness jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Akademia Tenisa Chełmiec.

2. W zajęciach może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie ukończyła 18 lat musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.

3. Korzystający z zajęć fitness oświadczają, że nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Administrator obiektu nie jest zobowiązany do sprawdzenia tego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe z tego powodu.

4. Każdorazowo uczestnicy zajęć zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

5. Instruktor prowadzący zajęcia grupowe nie odpowiada za szkody na mieniu i osobie wynikające z niedostosowania się przez uczestnika zajęć do jego zaleceń.

6. W przypadku niepewności co do możliwości korzystania z zajęć fitness, klient powinien skonsultować to z lekarzem specjalistą.

7. Zajęcia grupowe odbywają się w terminach szczegółowo określonych w Planie Zajęć Grupowych umieszonym na jego stronie internetowej Akademii. Osoby korzystające z zajęć grupowych powinny zachować punktualność. Spóźnienie się na zajęcia, zwłaszcza takie, które uniemożliwiałoby wykonanie właściwej rozgrzewki może stanowić podstawę do odmowy dopuszczania w danych zajęciach przez Instruktora.

8. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne udziału w zajęciach.

9. Personel Akademii nie ma obowiązku kontroli stanu zdrowia osób korzystających ze zajęć fitness.

§ 4.

OPŁATY

1. Płatności dokonywane mogą być gotówką, kartą kredytowa lub wpłatą na wskazany przez Menagera nr rachunku bankowego.

2. Wstęp na zajęcia fitness mają osoby, które wykupiły karnet bądź wniosły opłatę jednorazową.

3. Każdy karnet ma określony termin ważności. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karnetu ani do zwrotu pieniędzy. Jest to dokument imienny i nie można go odstąpić innym osobom.

4. Wszystkie opłaty pobierane są z góry.

5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

6. Gwarancja stałej ceny obowiązuje przy zachowaniu ciągłości, czyli odnawianiu karnetu co 30 dni.

7. Gwarancja stałej ceny dotyczy również Klientów którzy zakupili karnety w cenach promocyjnych, do czasu zakończenia obowiązywania promocji.

8. Każdorazowe przerwanie ciągłości karnetu skutkuje obowiązkiem ponownego wniesienia opłaty administracyjnej.

9. Przy każdorazowym zakupie karnetu lub jednorazowego wejścia wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Ogólnego Akademii Tenisa

2. Akademia ma prawo do zamykania sali fitness w uzasadnionych przypadkach (remont, prace konserwatorskie, sprzątanie).

3. Regulamin wchodzi w życie…………………..

4. Niniejszy Regulamin podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, kopiowania, dalszego udostępniania, dystrybucji, modyfikowania Regulaminu przez inne podmioty.

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH AKADEMII TENISA CHEŁMIEC JANUSZ STANEK § 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz postepowania na ich terenie

2. Każda osoba przebywająca na terenie kortów tenisowych ma obowiązek zapoznać się niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

3. Korty tenisowe czynne są godzinach otwarcia Akademii Tenisowej tj 06:00- 22:00.

4. Godziny otwarcia kortów uzależnione są od rezerwacji i zajęć prowadzonych przez Akademię Tenisa.

5. Administrator kortów tenisowych zapewnia obsługę kortów tenisowych a w szczególności dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń kortów tenisowych oraz pobiera opłatę za korzystanie z kortów tenisowych.

§ 2.

REZERWACJE I ZASADY KORZYTANIA Z KORTÓW

1. Rezerwacji kortów można dokonywać codziennie w godzinach otwarcia Akademii Tenisowej osobiście lub telefonicznie pod nr Tel 18-307-00- 22 lub online akademia-tenisa-chelmiec.cms.efitness.com.pl

2. Rezerwacja kortów dokonywana jest w trybie rezerwacji jednorazowej lub stałej (po wykupieniu Karnetu).

3. Rezerwacja stała dokonywana jest na konkretny dzień tygodnia i godzinę z góry bez względu na warunki pogodowe.

4. W przypadku opadów deszczu dopuszcza się możliwość dokończenia gry na korcie wewnętrznym jeżeli jest on aktualnie dostępny, po uiszczeniu różnicy między cenami oraz posiadaniu czystego zmiennego obuwia.

5. Zastrzega się jednak że pierwszeństwo wejścia na kort tenisowy wewnętrzny osób posiadających rezerwację stałą lub szkółek.

6. Nie przysługuje zwrot kosztów za nie wykorzystane godziny w przypadku rezerwacji stałej .

7. W przypadku awarii energii elektrycznej, awarii technicznej lub innych ważnych powodów niezależnych od Klientów i Akademii, istnieje możliwość zrealizowania zajęć w innym uzgodnionym terminie lub przedłużenie terminu zajęć o ilość czasu który nie został wykorzystany w ramach wykupionego biletu jednorazowego lub Karnetu.

8. Dopuszcza się możliwość zmiany dnia i godziny rezerwacji stałej po uzgodnieniu z personelem Akademii.

9. Każda rezerwacja dotyczy ściśle określonego kortu.

10. Dopuszcza się odwołanie rezerwacji jednorazowej na jeden dzień przed planowaną grą najpóźniej do godz. 20.00.

11. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z Klientem.

12. Nie odwołana rezerwacja traktowana jest jako wykorzystana.

13. Korzystanie z kortów tenisowych krytych możliwe jest w okresie od lipca do sierpnia.

14. Korzystanie z kortów tenisowych otwartych odbywa się w taryfach godzinowych:

a) Taryfa Nr 1 obowiązuje od poniedziałku do piątku od godziny 6:00 do godziny 15:00,

b) Taryfa Nr 2 obowiązuje od poniedziałku do piątku od godziny 15:00 do godziny 20:00,

15. Czas gry na kortach obejmuje 55 minut, co będzie sygnalizował sygnał dźwiękowy.

16. Kolejne 5 minut z każdej godziny przeznaczony jest na przygotowanie kortu dla kolejnych Klientów.

17. Celem nie przeszkadzania innym osobom grającym, kolejny Klient ma prawo wejścia na kort nie wcześniej niż 5 minut przed godziną rozpoczęcia gry, a aktualnie grający zobowiązany jest w tym czasie zakończyć grę oraz przygotować kort dla kolejnych osób poprzez dokładne wyszczotkowanie kortu.

18. Każdy Klient dokonujący zmian na korcie zobowiązany jest po skończonej grze przywrócić wygląd kortu do stanu poprzedniego .

19. Osoby nie stosujące się do poniższego Regulaminu będą wypraszane a personel Akademii ma prawo odmówić im dalszej gry, ewentualnie zakazać wstępu na teren Akademii.

20. Klienci zobowiązani są do zachowania szczególnego bezpieczeństwa i ostrożności podczas gry ze względu na elementy wyposażenia, ogrodzenia, słupów oświetleniowych znajdujących się na terenie kortów.

21. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz wypożyczony sprzęt (rakiety tenisowe, piłki, maszyny tenisowe) zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupienia nowego sprzętu jeżeli naprawa nie będzie możliwa.

22. Na terenie kortów tenisowych obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania, uruchamiania wszelkich urządzeń elektrycznych. W przypadku potrzeby włączania świateł należy zwrócić się do personelu Akademii.

23. Na terenie kortów tenisowych obowiązuje strój sportowy a w szczególności obuwie o rzeźbie podeszwy przystosowanej do kortu tenisowego.

24. Klienci w zabrudzonym obuwiu nie będą wpuszczani an teren kortów tenisowych.

25. Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) spożywania posiłków z wyłączeniem przekąsek regeneracyjnych

b) palenia papierosów lub e-papierosów

c) zanieczyszczania kortów

d) jazdy rowerem po kortach

e) wprowadzania zwierząt

f) używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne

g) niszczenie nawierzchni kortów

h) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

§ 3.

ZAJĘCIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

1. Akademia Tenisa Chełmiec organizuje zajęcia z nauki gry w tenisa dla dzieci oraz dorosłych.

2. Zapisy oraz uczestnictwo w zajęciach z nauki gry w tenisa jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Akademia Tenisa Chełmiec.

3. Z zajęć nauki gry w tenisa mogą korzystać dzieci do lat 18 za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

4. W trakcie trwania treningu rodzice dzieci nie mogą przebywać na kortach.

5. Korzystający z kortów tenisowych oświadczają, że nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania gry w tenisa. Administrator obiektu nie jest zobowiązany do sprawdzenia tego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe z tego powodu.

§ 4.

OPŁATY ZA KORT TENISOWY

1. Płatności dokonywane mogą być gotówką, kartą kredytowa lub wpłatą na wskazany przez Menagera nr rachunku bankowego.

2. Wstęp na korty tenisowe maja osoby, które wykupiły karnet lub dokonały opłaty jednorazowej.

3. Każdy karnet ma określony termin ważności. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karnetu ani do zwrotu pieniędzy. Jest to dokument imienny i nie można go odstąpić innym osobom.

4. Wszystkie opłaty pobierane są z góry.

5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Akademii Tenisa.

2. Akademia ma prawo do zamykania kortów w uzasadnionych przypadkach (remont, prace konserwatorskie, sprzątanie).

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 czerwca 2018 roku.

4. Niniejszy Regulamin podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, kopiowania, dalszego udostępniania, dystrybucji, modyfikowania Regulaminu przez inne podmioty.

REGULAMIN OGÓLNY KOMPLEKSU SPORTOWO – REKREACYJNEGO „AKADEMIA TENISA CHEŁMIEC JANUSZ STANEK” W CHEŁMCU PRZY UL. ŁĄCZNEJ 6 A, 33 – 395 CHEŁMIEC

§ 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE. DEFINICJE.

1. Akademia Tenisa Chełmiec, Janusz Stanek jest obiektem stanowiącym własność Janusza Stanek administrowanym przez Jarosława Pasoń.

2. Obiekt jest czynny w godzinach od 06:00 do 22:00.

3. O zmianach w godzinach otwarcia informujemy na stronie internetowej www.jstenis.pl

4. Szczegółowa aktualna oferta usług świadczonych przez Akademię dostępna jest pod adresem www.jstenis.pl oraz w kasie Akademii.

5. Manager w osobie Jarosława Pasoń w kontaktach z personelem oraz Klientami reprezentuje Właściciela.

6. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki klientów Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego „Akademia Tenisa Chełmiec”.

7. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

a) Akademii – rozumie się przez to Akademię Tenisa Chełmiec, Janusz Stanek, ul. Łączna 6 a, 33 – 395 Chełmiec.

b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną w tym grupy zorganizowane. Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych lub niepełnoletnia za zgodą rodzica lub innego opiekuna prawnego.

c) opłacie za karnet – opłata za dokument uprawniający do wielokrotnego skorzystania z poszczególnych usług Akademii z zapłatą z góry.

d) płata za karnet miesięczny - opłata za dokument uprawniający do wielokrotnego skorzystania z poszczególnych usług Akademii wydawany w trybie miesięcznym z zapłatą z góry za dany miesiąc.

e) opłata za jednorazowe wejście – jednorazowa opłata za wybraną usługę Akademii.

f) personelu Akademii – rozumie się przez to Menedżera Akademii, Instruktorów, Trenerów oraz pozostałych pracowników Akademii.

g) dziecko – osoba która nie ukończyła lat 13.

h) stronie Internetowej – rozumie się przez to stronę internetowa dostępną pod adresem www.jstenis.pl

i) inne regulaminy – rozumie się przez to pozostałe regulaminy obowiązujące na terenie Akademii tj. regulamin komory wysokich temperatur, regulamin siłowni, regulamin klubu fitness, regulamin kortów tenisowych.

8. Wejście na teren Akademii, wejście jednorazowe lub zakup karnetu równoznaczny jest z akceptacją warunków Regulaminu oraz pozostałych Regulaminów obowiązujących w Akademii.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Akademię.

10. Akademia składa się ze strefy saun, klubu fitness, siłowni, kortów tenisowych wewnętrznych i zewnętrznych, siłowni oraz parkingów.

11. Korzystanie z usług Akademii możliwe jest wyłącznie po zakupieniu biletu wstępu, chyba że niniejszy Regulamin lub Regulaminy stanowią inaczej.

12. Wejście i wyjście na teren Akademii, w szczególności na teren kortów tenisowych, strefy saun, siłowni, sali fitness odbywa się wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

13. Rodzic zapisując swoje dziecko na zajęcia ruchowe wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym oświadcza, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do jego udziału w konkretnych zajęciach oraz dodatkowo wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka w celu promocji Akademii w tym umieszczanie zdjęć z zajęć na stronie Akademii oraz mediów społecznościowych.

14. Na drodze wewnętrznej oraz parkingu Akademii obowiązują przepisy zgodne z kodeksem o ruchu drogowym.

§ 2.

WARUNKI KORZYSTANIA Z AKADEMII

1. Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek stref, atrakcji lub urządzeń należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Regulaminami oraz instrukcjami użytkowania urządzeń oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie Akademii.

2. Wszystkie urządzenia udostępniane Klientom posiadają wymagane atesty i zapewniają bezpiecznie korzystanie, zgodnie ze stosownymi instrukcjami i ich przeznaczeniem.

3. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu Klient powinien natychmiast powstrzymać się od używania uszkodzonych urządzeń.

4. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć, Klient powinien natychmiast zaprzestania wykonywania ćwiczeń.

5. Wszystkie osoby znajdujący się na terenie Akademii zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się nakazom wydawanym przez Właściciela, Menedżera i kierownictwo oraz personel Akademii.

6. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób, a także osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz pozostałych Regulaminów, zaleceń służb porządkowych lub pracowników obsługi Akademii, będą usunięte z terenu Akademii bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat i bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.

7. Na terenie Akademii obowiązują następujące zakazy:

a) palenia papierosów oraz e-papierosów,

b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

c) wnoszenia i używania środków psychotropowych lub innych środków odurzających,

d) wnoszenia i spożywania żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,

e) wnoszenia i używania ostrych narzędzi lub innych przedmiotów kwalifikujących się jako narzędzia niebezpieczne,

f) wstępu osób których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków odurzających oraz zachowujących się w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub agresywnych,

g) wprowadzania i przebywania zwierząt, poza psami asystującymi,

h) przebywania i przemieszczania się w miejscach gdzie istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie Akademii.

8. Teren Akademii zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny jest monitorowany w sposób ciągły celem zapewnienia bezpieczeństwa Klientom i personelowi Akademii. Monitorowanie nie obejmuje miejsc w których naruszałoby to dobra osobiste Klientów i personelu.

9. Klienci przebywający w Akademii wyrażają zgodę na monitorowanie własnego w nim pobytu.

10. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych w zakresie w jakim nie narusza to dóbr osobistych innych osób.

11. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych poprzez upublicznianie wizerunku Klientów przez osoby trzecie.

12. Na terenie Akademii obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Menedżera lub Właściciela obiektu.

13. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości co do okoliczności przebywania na terenie Akademii, Klient zobowiązany jest zwrócić się o pomoc do Menagera lub pozostałego personelu Akademii.

14. Osoby do lat 18 mogą przebywać na terenie Akademii wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Personel Akademii w przypadku wątpliwości co do wieku dziecka ma prawo sprawdzenia legitymacji szkolnej. Jeżeli dziecko nie będzie w stanie udowodnić swojego wieku personel Akademii może nie zgodzić się mi.in. na przeprowadzenie transakcji zakupu biletu wstępu.

15. Opłaty za korzystanie z usług Akademii w tym. zniżki uczniowskie, studenckie oraz seniorskie będą obowiązywać tylko na Karenty na siłownie oraz zajęcia fitness za okazaniem dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek danej osoby.

16. Klienci korzystający z Akademii zobowiązani są do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren Akademii w wyznaczonych do tego celu szafkach.

17. Okrycia wierzchnie powinny być zostawiane w szatni.

18. Na terenie Akademii obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania dobrych obyczajów i powszechnie uznanych norm społecznych

a w szczególności zakaz przebywania w szatni bez bielizny.

19. Zabrania się korzystania z atrakcji sportowych Akademii osoby u których występują choroby zakaźne, choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany oraz ślady po iniekcjach dożylnych.

20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wygląd skóry Klienta lub ogólny stan zdrowia budzi poważne wątpliwości, personel lub Menedżer Akademii są upoważnieni do żądania od klienta orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do korzystania z atrakcji sportowych oraz stwierdzającego, że dana choroba, w tym skórna nie jest zakaźna – pod rygorem odmówienia wstępu na teren Akademii lub wyproszenia z terenu Akademii.

21. Klienci którzy świadomie spowodują niebezpieczeństwo dla zdrowia innych osób ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody z tego wynikające.

22. Klienci znajdujący się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczucia a także kobiety w ciąży, winny korzystać z atrakcji i urządzeń na terenie Akademii adekwatnych do ich stanu zdrowia i ze szczególna ostrożnością, po konsultacji z odpowiednim lekarzem – specjalistą. Za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności Akademia nie ponosi odpowiedzialności.

23. Zaleca się powstrzymywanie się od wszelkich atrakcji sportowych przez okres 2 godzin od spożyciu posiłku.

24. Akademia nie ponosi odpowiedzialności ze ewentualną utratę lub zniszczenie rzeczy osobistych bądź akcesoriów sportowych należących do klientów.

25. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikające z niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń nie zależnych od Akademii. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów zakupu wejścia jednorazowego lub karnetu.

26. Organizator pobytu grupy zorganizowanej oraz jej opiekun ponoszą solidarną odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.

27. Wszystkie nieprawidłowości, wypadki, nieszczęśliwe zdarzenia należy bezzwłocznie zgłaszać Właścicielowi, Menedżerowi lub pozostałemu personelowi Akademii.

28. W przypadku gdy do zdarzenia doszło z udziałem osoby trzeciej (sprawcy) osoba poszkodowana ma również obowiązek wskazać Właścicielowi, Menedżerowi lub pozostałemu personelowi sprawcę i jego tożsamość. Jeżeli sprawca odmawia poszkodowanemu podania swoich danych osobowych, poszkodowany ma obowiązek zwrócić się o pomoc w ich ustaleniu do najbliższej osoby z obsługi, ochrony Akademii, Straży miejskiej lub Policji.

29. Na wyraźną prośbę poszkodowanego personel Akademii lub ochrona Akademii ma obowiązek zadzwonić do Straży Miejskiej lub Policji.

30. Przed opuszczeniem Akademii Klienci są zobowiązani do całkowitego opróżnienia zajmowanych schowków i szafek. Schowki i szafki nie opróżnione przed zamknięciem Akademii danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Akademii odpowiedzialny za jego prowadzenie. Przedmioty pozostawione w schowkach przechowywane są w Akademii przez okres dwóch tygodni, po upływie którego są usuwane z terenu Akademii i wyrzucane.

31. Klient po zakończonych zajęciach i opróżnieniu szafki jest zobowiązany do oddania kluczyka personelowi z recepcji Akademii. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 50zł.

§ 3.

ODPŁATNOŚĆ

1. Rozliczenie za pobyt w Akademii opiera się na obowiązującym cenniku, który dostępny jest w kasie oraz na stronie internetowej Akademii.

2. Opłata za bilet wstępu na atrakcje sportowe pobierana jest z góry, według obowiązującego cennika i nie podlega zwrotowi, chyba że do niewykonania usługi doszło z winy Akademii.

3. Wszystkie opłaty pobierane są z góry.

4. Wstęp wolny przysługuje:

a) dzieciom do 3 roku życia,

b) opiekunom grup zorganizowanych (1 na 15 podopiecznych),

c) opiekunowi dziecka niepełnosprawnego,

d) opiekunowi osoby niepełnosprawnej z tym zastrzeżeniem że osoba niepełnosprawna nad którą sprawuje opiekę, posiada dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby.

§ 4.

REGULAMIN I JEGO ZMIANY

1. Akademia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Treść niniejszego Regulaminu oraz wszelkie jego zmiany publikowane będą na stronie internetowej Akademii pod adresem www.jstenis.pl

3. W przypadku powstania sporu na gruncie świadczonych usług lub w związku z nimi, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub w związku z nim jest prawo polskie.

§ 5.

DANE OSOBOWE KLIENTÓW. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. W celu zapewnienia możliwości właściwego sposobu świadczenia usług Klienci udostępniają Akademii następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) adres zamieszkania,

d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

e) adres poczty elektronicznej,

f) numer telefonu

2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Akademii dobrowolnie w celu rejestracji lub w celu realizacji umowy w zakresie usług świadczonych przez Akademie lub w ramach innych okoliczności jest Akademia Tenisa Chełmiec.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Akademie, obsługi procesu ewentualnej reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak również w usprawiedliwionym celu administratorów danych osobowych.

4. Dane osobowe w zakresie postępów treningowych Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody Klienta wyrażonej na piśmie.

5. Dane osobowe podawane Administratorowi podawane są dobrowolnie z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwi rejestrację i założenie konta Klienta a tym samym uniemożliwi świadczenie usług przez Akademię.

6. Dane osobowe przekazane przez Klientów będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres świadczonych przez Akademię usług.

7. Każdy Klient przekazujący Akademii dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także uprawnienie do przenoszenia tych danych.

8. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę.

9. Klientowi, który nie udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach statystycznych i marketingowych w dowolnym momencie oraz w zakresie w jakim przetwarzanie to związane jest z marketingiem bezpośrednim.

10. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych z prowadzonego zbioru. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych jeżeli Klient naruszył Regulamin, obowiązujące przepisy prawa i zachowanie danych osobowych niezbędne jest do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta przez organy wymiaru sprawiedliwości.

11. Administrator nie sprzedaje, nie użycza, nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba że na wyraźną, pisemną zgodę Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

12. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na działania Administratora naruszające przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego dla przetwarzania danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralna częścią niniejszego Regulaminu są: regulamin fitness, regulamin siłowni, regulamin sauny oraz regulamin kortów tenisowych dostępne na stronie internetowej Akademii pod adresem www.jstenis.pl

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

3. W przypadku skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.

4. Wszelkie reklamacje, skargi, wnioski dotyczące funkcjonowania Akademii mogą być zgłaszane przez Klientów pisemnie na adres: Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek, ul. Łączna 6 a, 33 – 395 Chełmiec, pozostawiane w kasie Akademii lub przesyłane pocztą elektroniczną na adres biuro.akademiatenisa@gmail.com

5. Klienci zobowiązani są do bieżącej aktualizacji swoich danych adresowych pod rygorem uznania, iż korespondencja przesłana przez Akademie na ostatni znany Akademii adres Klienta została skutecznie doręczona z upływem drugiego terminu awizo przesyłki skierowanej do klienta.

6. Niniejszy Regulamin podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, kopiowania, dalszego udostępniania, dystrybucji, modyfikowania Regulaminu przez inne podmioty.

REGULAMIN KORZYSTANIA KOMORY WYSOKICH TEMPERATUR AKADEMII TENISA CHEŁMIEC JANUSZ STANEK

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z komory wysokich temperatur (dalej określanej jako sauna) oraz postępowania na jej terenie.

2. Każda osoba przebywająca na terenie sauny ma obowiązek zapoznać się niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

3. Sauna czynna jest w godzinach otwarcia Akademii Tenisowej tj 06:00-22:00.

4. W saunach znajduje się sauna sucha oraz miejsce wypoczynku.

5. Godziny sauny uzależnione są od rezerwacji. Przed przybyciem do sauny jest kontakt telefoniczny z personelem Akademii w celu udostepnienia klucza oraz uruchomienia sauny. Informację o chęci skorzystania z sauny należy złożyć godzinę wcześniej.

6. Administrator sauny zapewnia obsługę sauny a w szczególności dba o stan techniczny sauny.

§ 2.

REZERWACJE I ZASADY KORZYTANIA Z SAUNY

1. Rezerwacji sauny można dokonywać codziennie w godzinach otwarcia Akademii Tenisowej osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (18)307-00-22 lub online akademia-tenisa-chelmiec.cms.efitness.com.pl

2. Rezerwacja sauny dokonywana jest w trybie rezerwacji jednorazowej lub stałej (po wykupieniu karnetu lub wejścia jednorazowego).

3. Rezerwacja stała dokonywana jest na konkretny dzień tygodnia i godzinę.

4. Nie przysługuje zwrot kosztów za nie wykorzystane godziny w przypadku rezerwacji stałej .

5. W przypadku awarii energii elektrycznej, awarii technicznej lub innych ważnych powodów niezależnych od Klientów i Akademii, istnieje możliwość zrealizowania pobytu w saunie w innym uzgodnionym terminie lub przedłużenie terminu pobytu w saunie o ilość czasu który nie został wykorzystany w ramach wykupionego biletu jednorazowego lub Karnetu.

6. Dopuszcza się możliwość zmiany dnia i godziny rezerwacji stałej po uzgodnieniu z personelem Akademii.

7. Dopuszcza się odwołanie rezerwacji jednorazowej na jeden dzień przed planowaną grą najpóźniej do godz. 20.00.

8. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z Klientem.

9. Nie odwołana rezerwacja traktowana jest jako wykorzystana.

10. Korzystanie z sauny odbywa się na podstawie zakupu biletu jednorazowego lub Karnetu.

11. Każdorazowo jedna kąpiel trwa około 25 minut :

a) 8 - 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu

b) 8 - 12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą

12. W saunie obowiązuje zachowanie spokoju i ciszy celem uzyskania całkowitego odprężenia.

13. Osoby nie stosujące się do poniższego Regulaminu będą wypraszane a personel Akademii ma prawo odmówić im dalszego przebywania w saunie, ewentualnie zakazać wstępu na teren Akademii.

14. Klienci zobowiązani są do zachowania szczególnego bezpieczeństwa i ostrożności w trakcie korzystania ze sauny.

15. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie sauny zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupienia nowego sprzętu jeżeli naprawa nie będzie możliwa.

16. W saunie obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania, uruchamiania wszelkich urządzeń oraz samowolnego manipulowania przy ustawieniach sauny. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do zadań personelu Akademii.

17. Przed skorzystaniem ze sauny każdy Klient ma bezwzględny obowiązek umyć całe ciało pod prysznicem z użyciem ciepłej wody i środków myjących.

18. Przed skorzystaniem ze sauny każdy Klient ma bezwzględny obowiązek zaopatrzyć się w strój typu kąpielowy, obuwie typu klapki, środek myjący oraz dwa ręczniki z czego jedne służy jako podkładka na ławę a drugi do wycierania ciała.

19. Przed skorzystaniem ze sauny należy zdjąć biżuterie, okulary, szkła kontaktowe lub innego rodzaju akcesoria, które mogą doprowadzić do poparzeń ciała.

20. Zarówno biżuteria jak i inne akcesoria powinny być zabezpieczone przed ich utratą.

21. W saunie obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) spożywania posiłków oraz wnoszenia i picia napojów,

b) palenia papierosów lub e-papierosów,

c) zanieczyszczania sauny,

d) wprowadzania zwierząt,

e) używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne,

f) niszczenie urządzeń w saunie,

g) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów,

h) polewania wodą pieca i kamieni,

i) przesuwania oraz dotykania pieca i kamieni,

j) leżenia lub siedzenia bezpośrednio na deskach ławki (bez użycia rozścielonego ręcznika), należy unikać kontaktu ciała z ławką,

k) nieuzasadnionego używania przycisku alarmowego.

22. W saunie mogą przebywać minimalnie dwie osoby a maksymalnie sześć osób.

23. Z sauny korzystać mogą wyłącznie osoby zdrowe.

24. Z sauny nie mogą korzystać osoby z następującymi schorzeniami:

a) przeziębienie,

b) gorączka,

c) epilepsja,

d) choroby układu krążenia,

e) kobiety w czasie menstruacji oraz kobiety w ciąży,

f) wysokie ciśnienie tętnicze.

25. Nie zaleca się korzystania z sauny bezpośrednio po wysiłku fizycznym.

26. W przypadku niepewności co do możliwości korzystania z sauny, klient powinien skonsultować to z lekarzem specjalistą.

27. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania w saunie.

28. Personel Akademii nie ma obowiązku kontroli stanu zdrowia osób korzystających ze sauny.

29. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wygląd skóry klienta budzi poważne wątpliwości co do jego stanu zdrowia, personel Akademii jest upoważniony do żądania od klienta orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do korzystania z sauny oraz stwierdzającego, że dana choroba, w tym skórna, nie jest zakaźna – pod rygorem odmówienia wstępu do sauny lub wyproszenia z terenu Akademii. Osoby, które świadomie spowodowały niebezpieczeństwo dla zdrowia innych osób ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody z tego wynikające.

30. Z sauny nie mogą korzystać osoby po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

31. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi, a w razie niebezpieczeństwa skorzystać z przycisku alarmowego.

32. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 3.

OPŁATY ZA KORZYTANIE Z SAUNY

1. Płatności dokonywane mogą być gotówką, kartą kredytowa lub wpłatą na wskazany przez Menagera nr rachunku bankowego.

2. Naliczanie opłaty odbywa się na podstawie rzeczywistego czasu pobytu, za każdą rozpoczętą minutę oraz aktualnego cennika.

3. Wstęp do sauny maja osoby, które wykupiły karnet lub wykupiły jednorazowy bilet wstępu.

4. Wszystkie opłaty pobierane są z góry.

5. Każdy karnet ma określony termin ważności. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karnetu ani do zwrotu pieniędzy. Jest to dokument imienny i nie można go odstąpić innym osobom.

6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Ogólnego Akademii Tenisa.

2. Akademia ma prawo do zamykania sauny w uzasadnionych przypadkach (remont, prace konserwatorskie, sprzątanie).

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem………

4. Niniejszy Regulamin podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, kopiowania, dalszego udostępniania, dystrybucji, modyfikowania Regulaminu przez inne podmioty.

REGULAMIN SIŁOWNI AKADEMII TENISA CHEŁMIEC JANUSZ STANEK

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z siłowni oraz postepowania na jego terenie.

2. Każda osoba przebywająca na siłowni ma obowiązek zapoznać się niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

3. Siłownia czynna jest w godzinach otwarcia Akademii Tenisowej tj…06:00-22:00.

4. Godziny otwarcia siłowni uzależnione są od rezerwacji i zajęć prowadzonych przez Instruktorów.

5. Administrator siłowni zapewnia obsługę, dba o stan techniczny urządzeń oraz pobiera opłatę za korzystanie z siłowni.

§ 2.

ZASADY KORZYTANIA Z SIŁOWNI

1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający, powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystał, a w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi lub osobie z personelu Akademii.

2. Osoby korzystające z siłowni obowiązuje strój sportowy oraz czyste obuwie sportowe (zmiennie). Zaleca się przynoszenie ze sobą czystego ręcznika.

3. Osoby w zabrudzonym obuwiu nie będą wpuszczane na siłownię.

4. Osoby przebywające na siłowni zobowiązane są przestrzegania zasad higieny.

5. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do ćwiczeń na siłowni Klient jest obowiązany do konsultacji z trenerem i powiadomienia o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych. Kobiety ciężarne uprawnione są do ćwiczeń tylko po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do ćwiczeń na siłowni bądź udziału w określonego rodzaju zajęciach grupowych, wystawionego przez lekarza, pod którego stałą opieką się znajdują.

6. W przypadku awarii energii elektrycznej, awarii technicznej lub innych ważnych powodów niezależnych od Klientów i Akademii, istnieje możliwość zrealizowania pobytu w saunie w innym uzgodnionym terminie lub przedłużenie terminu pobytu w saunie o ilość czasu który nie został wykorzystany w ramach wykupionego biletu jednorazowego lub Karnetu.

7. Osoby nie stosujące się do poniższego Regulaminu będą wypraszane a personel Akademii ma prawo odmówić im udziału w zajęciach, ewentualnie zakazać wstępu na teren Akademii.

8. Klienci zobowiązani są do zachowania szczególnego bezpieczeństwa i ostrożności podczas korzystania z urządzeń na siłowni.

9. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz sprzęt służący do ćwiczeń zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupienia nowego sprzętu jeżeli naprawa nie będzie możliwa.

10. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania, uruchamiania wszelkich urządzeń elektrycznych.

11. W razie potrzeby należy zwrócić się do personelu Akademii.

12. W czasie treningu należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania sprzętu.

13. Na siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) palenia papierosów lub e-papierosów,

b) zanieczyszczania obiektu,

c) wprowadzania zwierząt,

d) używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne,

e) niszczenie wyposażenia sali oraz sprzętów służących do ćwiczeń,

f) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

§ 3.

ZAJĘCIA

1. Zakup karnetu lub wejścia jednorazowego na siłownię jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Akademii Tenisa Chełmiec.

2. Z siłowni może korzystać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie ukończyła 18 lat musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego lub być pod jego opieką.

3. Korzystający z siłowni oświadczają, że nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Administrator obiektu nie jest zobowiązany do sprawdzenia tego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe z tego powodu.

4. Każdorazowo korzystający z siłowni zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

5. Instruktor prowadzący zajęcia nie odpowiada za szkody na mieniu i osobie wynikające z niedostosowania się przez uczestnika zajęć do jego zaleceń.

6. Ćwiczący zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Wykonywanie ćwiczeń bez asekuracji oznacza wykonywanie ich na własną odpowiedzialność.

8. Po zakończeniu ćwiczenia należy odłożyć sprzęt oraz obciążenia do sztang na swoje miejsce

9. W przypadku niepewności co do możliwości korzystania z siłowni, klient powinien skonsultować to z lekarzem specjalistą.

10. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne korzystania z siłowni.

11. Personel Akademii nie ma obowiązku kontroli stanu zdrowia osób korzystających z siłowni.

§ 4

. OPŁATY

1. Płatności dokonywane mogą być gotówką, kartą kredytowa lub wpłatą na wskazany przez Menagera nr rachunku bankowego.

2. Wstęp na siłownię mają osoby, które wykupiły karnet bądź wniosły opłatę jednorazową.

3. Każdy karnet ma określony termin ważności. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karnetu ani do zwrotu pieniędzy. Jest to dokument imienny i nie można go odstąpić innym osobom.

4. Wszystkie opłaty pobierane są z góry.

5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

6. Gwarancja stałej ceny obowiązuje przy zachowaniu ciągłości, czyli odnawianiu karnetu co 30 dni( dotyczy to również Klientów którzy zakupili karnety w cenach promocyjnych, do czasu zakończenia obowiązywania promocji).

7. Przy każdorazowym zakupie karnetu lub jednorazowego wejścia wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Ogólnego Akademii Tenisa

2. Akademia ma prawo do zamykania siłowni w uzasadnionych przypadkach (remont, prace konserwatorskie, sprzątanie).

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 czerwca 2018 roku.

4. Niniejszy Regulamin podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, kopiowania, dalszego udostępniania, dystrybucji, modyfikowania Regulaminu przez inne podmioty.