Polityka Prywatności i Cookie

 1. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje sposób w jaki strona internetowa www.jstenis.pl gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników. Niniejsza polityka prywatności odnosi się do strony www.jstenis.pl (Serwis) i wszystkich podstron oraz usług oferowanych przez www.jstenis.pl.

 2. Strona www.jstenis.pl może zbierać informacje osobiste służące do identyfikacji użytkowników w różny sposób w związku z działalnością oraz oferowanymi usługami, funkcjami lub zasobami. Strona www.jstenis.pl może udostępnić informacje osobiste na stronach internetowych wchodzących w skład Serwisu. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie: adresu e-mail, imienia, nazwiska, firmy, branży, nazwy użytkownika, adresu strony www. Użytkownicy mogą również odwiedzać www.jstenis.pl anonimowo. Informacje mogące służyć do identyfikacji użytkowników są zbierane tylko wtedy, gdy użytkownik poda je dobrowolnie. Użytkownicy mogą zawsze odmówić udzielenia informacji mogących pozwolić na identyfikację ich tożsamości, z wyjątkiem sytuacji, gdy może to przeszkodzić prawidłowemu działaniu www.jstenis.pl.

 3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  5. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 11. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 12. Administratorem danych osobowych jest Akademia Tenisa Chełmiec, ul. Łączna 6, 33 -395 Chełmiec.

 13. Kontakt: adoakademiachelmiec@gmail.com, tel: 18 307 00 22, listowny Ul. Łączna 6, 33-395 Chełmiec.

 14. Kategoria danych osobowych: dane zwykłe

 15. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować  za pomocą e-mail: adoakademiachelmiec@gmail.com lub pisemnie na adres:  Akademia Tenisa Chełmiec, ul. Łączna 6, 33-395 Chełmiec.

 16. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zobowiązań umownych oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody, marketing bezpośredni. Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które to dane będą przetwarzane m. in. w następujących celach;

   1. informowania o szkoleniach, imprezach, konferencjach, spotkaniach organizowanych bądź współorganizowanych przez Administratora,

   2. informowanie o różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze kulturalno – sportowym, towarzyskim itp.

   3. proponowanie udziału w różnego rodzaju grupach i klubach.

 17. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także art. 6 ust. 1 lit. F (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.)

 18. W przypadku wyrażenia zgody to także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

 19. Jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia to administrator niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy w celu realizacji których będzie przetwarzał dane.

 20. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności eFitness Sp. z o.o., instruktorzy, personel Akademii Tenisa Janusz Stanek, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności obsługa pocztowo – kurierska, wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora.

 21. W przypadku gdy komunikacja pomiędzy Administratorem i osobą, której dane dotyczą może odbywa się w wersji elektronicznej, m. in. poprzez system logowania, pocztę elektroniczną, portale społecznościowe, komunikatory, wszelkie mobilne i komputerowe w tym do wykonywania połączeń głosowych i/lub połączeń audio przez Internet, etc., a Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, wobec czego Administrator informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego wyłącznie w sytuacji gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej, co stanowi element konieczny do prawidłowego wykonania umowy. Poprzez zawarcie umowy z Administratorem, bądź wyrażenie zgody w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą w zakresie komunikacji elektronicznej z administratorem upubliczniła swoje dane.

 22. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do zakończenia prowadzenia działalności.

 23. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia:

  1. osoba, której dane dotyczą ma wgląd do swoich danych osobowych, które znajdują się na jej indywidualnym koncie w tym systemie;

  2. jeżeli osoba, której dane dotyczą nie ma możliwości samodzielnego sprostowania danych w systemie to prawo takie może wykonać poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania sprostowania danych na adres: adoakademiachelmiec@gmail.com

  3. w zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 list. b Rozporządzenia dane nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: adoakademiachelmiec@gmail.com lub listownie na adres ul. Łączna 6 a, 33 – 395 Chełmiec.

  4. żądanie związane z prawem do przenoszenia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: adoakademiachelmiec@gmail.com lub listownie na adres ul. Łączna 6 a, 33 – 395 Chełmiec.

  5. dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym są warunkiem zawarcia umowy, ponieważ są niezbędne do prawidłowego jej wykonania oraz spełnienia obowiązków podatkowych ciążących zarówno na Administrator jak i osobie, której dane dotyczą.

 24. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia:

  1. osoba, której dane dotyczą ma wgląd do swoich danych osobowych w kasie Akademii lub poprzez system logowania do danych, które znajdują się na jej indywidualnym koncie w tym systemie;

  2. jeżeli osoba, której dane dotyczą nie ma możliwości samodzielnego sprostowania danych w systemie logowania to prawo takie może wykonać poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania sprostowania danych na adres: adoakademiachelmiec@gmail.com lub listownie na adres ul. Łączna 6 a, 33 – 395 Chełmiec.

  3. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: adoakademiachelmiec@gmail.com lub listownie na adres ul. Łączna 6 a, 33 – 395 Chełmiec

 25. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 26. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: adoakademiachelmiec@gmail.com

 27. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Klientów Akademii.
  W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

 28. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 29. Ochrona prywatności małoletnich jest szczególnie ważna. Z tego powodu, żadna część Serwisu nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia.

Obowiązek Informacyjny

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek informuje, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Tenisa Chełmiec, ul. Łączna 6, 33 – 395 Chełmiec.

Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek szanuje prywatność klientów Akademii Tenisa i przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Polityka ochrony danych osobowych oraz system zarządzania danymi osobowymi zostały opracowane w sposób gwarantujący Państwu bezpieczeństwo w zakresie zbierania, gromadzenia oraz przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych. System naszych zabezpieczeń spełnia wszelkie kryteria nakładane przepisami prawa i jest zgodny z wymaganiami RODO.

Akademia Tenisa Chełmiec jako Administrator Państwa danych zapewnia, że Państwa dane są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji świadczonych usług. Akademia Tenisa Chełmiec nie sprzedaje, nie dzierżawi, nie wynajmuje ani też w jakikolwiek inny sposób nie ujawniamy danych osobowych klientów osobom trzecim, chyba że klient wyraził na to zgodę lub obligują Akademię Tenisa Chełmiec do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Szczegółowy zakres postępowania określony jest w Polityce prywatności.

Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek przykłada szczególną wagę™ do ochrony prywatności i bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto dostęp do naszych baz danych zawierających dane osobowe jest ograniczony wyłącznie do osób upoważnionych przez Administratora danych i jest udzielany wyłącznie w sytuacji uzasadnionej potrzeby dostępu do takich informacji, ze względu na realizację usług świadczonych przez Akademię Tenisa Chełmiec.

Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek posiada stronę internetową www.jstenis.pl i używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartphon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Nasza strona zawiera plugin do serwisów społecznościach. Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:

-      Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

-      Youtube, który umieszcza na stronach swojego serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności, dostępnymi pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

-      Twitter, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski dodawania wpisów, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://twitter.com/privacy

W celu rozliczności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Akademia Tenisa Chełmiec będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek przypomina, że klienci mają prawo wiedzieć, jakie dane osobowe są w posiadaniu Akademii Tenisa Chełmiec, mają prawo domagać się usunięcia danych osobowych, albo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Klienci Akademii mogą wykonywać swoje prawa kontaktując się bezpośrednio z administratorem - Agnieszką Stanek, ul. Łączna 6, 33 -395 Chełmiec, mail: adoakademiachelmiec@gmail.com lub telefonicznie: 18 307 00 22.